a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а је у периоду од децембра 2019. године до октобра 2020. године обављао посете установама за извршење кривичних санкција с циљем праћења поступања према зависницима од психоактивних супстанци. С тим у вези, изабран је узорак од 5 казнено-поправних завода (КПЗ Сремска Митровица, КПЗ Београд, КПЗ Панчево, КПЗ Ниш, КПЗ Пожаревац) и 5 окружних затвора (ОЗ Чачак, ОЗ Краљево, ОЗ Нови Сад, ОЗ Смедерево, ОЗ Београд). Проблем је посматран са три аспекта: безбедносног, третманског и здравственог, са намером да се провери које активности заводи предузимају у циљу откривања и спречавања уноса психоактивних супстанци, да ли у заводима постоје специјализовани програми за рад са осуђеним лицима која имају проблем зависности од психоактивних супстанци, који се програми спроводе, која се терапија нуди, да ли је особље едуковано да спроводи програме лечења, односно третмана, које се мере предузимају у циљу смањења потражње и доступности, превенције и редукције штетних последица.

У Тематском извештају који је сачињен након посета истакнуте су добре праксе које су уочене у посећеним заводима и уједно дате препоруке за унапређење стања у овој области, а имајући у виду да су зависници посебна група унутар затворске популације која захтева специјализован приступ.

У одговору на поступање по упућеним препорукама Управа за извршење кривичних санкција је, између осталог, обавестила НПМ о томе да је Нацртом нове Стратегије развоја извршења кривичних санкција за период 2021 – 2027 предвиђено унапређење безбедности у заводима и набавка и надградња система контрадиверзионе заштите, са посебним освртом на нове анализе система садржаја који се прегледају. Такође, Управа ће наставити са активностима на запошљавању припадника службе за обезбеђење и васпитних радника у заводима а свим заводима наложено је да предузму потребне мере да ангажују лекара специјалисту психијатрије или неуропсихијатрије, ради пружања услуга у заводу, при чему ће спровођење ове препоруке контролисати Одељење за инспекцију.

НПМ је обавештен и о томе да су у оквиру пројекта Савета Европе, који финансира Европска унија, израђени нови специјализовани програми за групни рад са осуђеницима, међу њима и Специјализовани програм за групни рад са зависницима од дрога који је дистрибуиран свим заводима.

Управа јe препоруку НПМ да се у свим заводима створе услови за реализацију индивидуалних циљева који се постављају осуђенима доставила Одељењу за инспекцију, како би приликом вршења надзора контролисао да ли су индивидуални циљеви и планирани поступци и активности и задаци особља у реализацији програма поступања реално постављени, у односу на могућности завода и да ли се они према плану спроводе.

Управа је обавестила НПМ и о томе да ће предузети мере на изналажењу најбољег решења за остваривање контакта и сарадње са надлежним центрима за болести зависности, који имају едуковани кадар за увођење супституционе терапије, како би се процениле индикације за увођење ове терапије лицима која нису започела лечење од болести зависности на слободи.

НПМ је 22. децембра 2020. године на састанку Мреже НПМ земаља југоисточне Европе, у својству председавајућег Медицинском групом Мреже представио основне налазе из овог извештаја.