a

Током јавних окупљања у Београду и другим градовима, сукоби појединих демонстраната или група са полицијом и реакција полиције која је у појединим случајевима који су забележени на видео снимцима била усмерена на грађане који нису пружали активан ни пасиван отпор били су разлог да НПМ почев од 8. јула 2020. године, па све до 25. јула 2020. године сваке вечери присуствује окупљањима у Београду, у циљу праћења поступања полиције према грађанима и да с тим у вези обавља посете полицијским станицама и заводима за извршење кривичних санкција са циљем да се обави разговор са лицима која су лишена слободе током протеста и изврши увид у релевантну документацију, како би се утврдио начин на који су полицијски службеници поступали према њима приликом лишења слободе и примене других полицијских овлашћења, начин на који су остварена њихова права након довођења у полицијску станицу, односно током полицијског задржавања, као и начин на који је према њима поступано након пријема у завод (с посебном пажњом на први лекарски преглед по пријему у завод) и сл.
О овим активностима НПМ је сачинио Тематски извештај, са препорукама надлежним органима упућеним ради исправљања уочених недостатака и унапређења поступања.
У одговору Министарства унутрашњих послова наведено је:
• да су препоруке које се односе на обавештавање доведених и задржаних лица о њиховим правима, омогућавање доведеним и задржаним лицима да о времену и месту задржавања обавесте лице по избору, да се у записницима о задржавању која су лица одбила да потпишу констатују разлози које је за то изнело задржано лице, на начин обављања лекарских прегледа доведених и задржаних лица и евидентирање привремено одузетих предмета, доставили руководиоцима организационих јединица у седишту Дирекције полиције и руководиоцима полицијских управа, са налогом да предузму мере и радње у циљу примене препорука у будућем раду. Полицијске управе су у обавези да са препорукама упознају полицијске станице уз упутство о неопходној примени препорука приликом лишења слободе лица, уз нагласак на обавезно поштовање Уставом и законом гарантованих људских права и слобода. Примена ових препорука ће се контролисати и санкционисати понашање које је супротно Уставу, законима и препорукама;
• да ће Министарство спроводити системску и континуирану обуку полицијских службеника о улози полиције и примени полицијских овлашћења током јавног окупљања. НПМ је обавештен и о обукама које имају полицијски службеници у оквиру Програма стручног усавршавања, међу њима су и настава на тему ''Заштита људских права лица лишених слободе и полицијских службеника'', коју је похађало 21500 полицијских службеника из Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије, ПУ за град Београд и скоро свих подручних полицијских управа, као и тематске јединице ''Примена полицијских овлашћења'' и ''Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре'', које је похађало 2283 полицијских службеника из ПУ за град Београд и свих подручних полицијских управа. У одговору је наведено да ће се у предстојећем периоду наставити са реализацијом наставе, имајући у виду да је било потешкоћа везаних за обавезу поштовања мера за спречавање ширења заразне болести. Такође, полазници Основне полицијске обуке оквиру предмета ''Рад полиције у заједници, људска права и кодекс полицијске етике'', ''Примена полицијских овлашћења и употреба средстава принуде'' и ''Сузбијање криминалитета'' стичу знања и вештине из области заштите људских права и примене полицијских овлашћења;
• да ће се лицима која су ангажовала браниоца или којима је одређен бранилац по службеној дужности омогућити поверљив разговор са браниоцем и од њих се неће тражити да дају било какве изјаве без присуства браниоца. Имајући у виду системске недостатке у евидентирању остваривања права на приступ браниоцу, НПМ је Министарству унутрашњих послова недавно упутио препоруку ради унапређења поступања у овом погледу: https://www.ombudsman.rs/index.php/2012-02-07-14-03-33/7056-un-pr-di-i-vid-n-ir-nj-s-v-riv-nj-pr-v-d-v-d-nih-i-z-drz-nih-lic-n-pris-up-br-ni-cu;
• да су одржани састанци са руководиоцима организационих јединица који непосредно извршавају полицијске послове одржавања јавног реда и мера и обезбеђења јавних скупова (Управа полиције, Жандармерија, Специјална антитерористичка јединица, Јединица за заштиту одређених личности и објеката, ПУ за град Београд), на којима је договорено да препорука која се односи на видно истакнута обележја полиције и идентификационе ознаке буде имплементирана у тексту нове Уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника, чија израда је у току;
• да су полицијски службеници у обавези да приликом примене полицијских овлашћења поступају у складу са важећим законима и другим прописима, уз пуно поштовање људског достојанства и физичког и психичког интегритета, те да ниједан вид насиља, злостављање нечовечно или понижавајуће поступање неће бити толерисано, а свако прекорачење овлашћења ће бити санкционисано.
У одговору Адвокатске коморе Србије је наведено да је Комора упутила јавни позив свим адвокатима да је обавесте уколико су поступали у предметима пред прекршајним судовима у којима су изречене затворске казне за прекршај вређање служеног лица у вршењу службене дужности, ради утврђивања да ли је реч о појединачним предметима или о успостављању судске праксе, да обавесте Комору о евентуалним неправилностима које су уочене у раду прекршајних судова, као и да адвокатске коморе у саставу АКС нису примиле ниједну дисциплинску пријаву против адвоката због повреде Кодекса професионалне етике адвоката у вршењу професионалне дужности изабраног браниоца или браниоца по службеној дужности пред прекршајним судовима у току јавних окупљања грађана у јулу 2020. године у Београду. У одговору се истиче и да нарушавање дужности и угледа адвокатуре представља тежу повреду дужности адвоката, због које може бити изречена и мера забране бављења адвокатуром.
КПЗ Падинска Скела је обавестио да је поступио по препоруци о унапређењу евидентирања повреда лица лишених слободе и да лекар, када утврди да лице има повреде, уноси детаљне и конкретне наводе лица о начину њиховог настанка и све повреде фотографише.