a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 24. и 27. јуна 2021. године два надзора над поступком принудног удаљења странаца.

Надзор над поступком принудног удаљења држављанина Републике Северне Македоније обављен је у просторијама Управе за странце Полицијске управе за град Београд, а надзор над поступком принудног удаљења држављанина Народне Републике Кине обављен је у просторијама Прихватилишта за странце у Падинској Скели. Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију и обављени ненадзирани разговори са странцима. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Странци нису имали примедбе на поступање полицијских службеника према њима. Омогућено им је да о предстојећем удаљењу обавесте члана породице. Усмено, као и писаним путем, обавештени су и о другим својим правима, међу којима, и о праву да ангажују адвоката и затраже лекарски преглед али нису желели да та права користе.

У ненадзираним разговорима, странци нису навели било коју околност која би указивала на опасност да би њихова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Професионално поступање службеника Управе за странце и Прихватилишта за странце током посете тима НПМ представља пример добре праксе, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.