a

Заштитник грађана, симболично, на дан рођења бившег председника Јужноафричке Републике Нелсона Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава као Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе, представља извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у 2020. години.

Период на који се односи предметни извештај обележила је пандемија и епидемија болести COVID 19 која је донела бројне изазове за све земље света, укључујући и Републику Србију. Пандемија болести COVID-19 је посебно утицала на рањиве друштвене групе које се налазе у затвореним установама. Током извештајног периода НПМ је интензивирао свој рад како би се проверило на који начин се у местима детенције спроводе мере у борби против ширења корона вируса и како се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

НПМ је у 2020. години обавио 85 посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. На основу утврђених недостатака надлежним органима упућено је 334 препорука. Такође, обављено је 18 надзора над поступцима принудних удаљења 40 странаца и на основу утврђених недостатака у раду надлежним органима упућено је десет препорука. НПМ је у извештајном периоду по први пут пратио и поступање полиције током јавних окупљања грађана у Београду у јулу месецу.

У извештају су представљени налази и опште и појединачне препоруке за унапређење стања у овој области и истакнуте активности које је неопходно предузети у правцу ефикасније борбе против тортуре и унапређења заштите људског достојанства.

У вези са даљим унапређењем поступања према лицима лишеним слободе, треба имати у виду и то да сузбијање неадекватног поступања не подразумева само усвајање одговарајућих правних норми, већ и предузимање неопходних корака како би се обезбедила њихова примена. За превенцију тортуре нарочито је значајно хитно спровођење ефективних истрага о свим наводима о могућем злостављању, адекватна и правовремена подршка свим жртвама злостављања и извесност кажњавања извршилаца. Такође, неопходно је развити систем континуираних обука о људским правима за све који поступају према овим посебно осетљивим групама, како поједини поступци не би прерасли у понижавајуће или нечовечно поступање.

Имајући у виду да право на физички интегритет и људско достојанство спадају у основна људска права и да се забрана мучења у општем међународном праву третира као императивна норма која је обавезујућа за све државе, Република Србија је у обавези да спроводи активности и мере усмерене на обезбеђење пуног поштовања забране злостављања и унапређења стања у овој области. Овим извештајем настојали смо да томе допринесемо.