a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у априлу 2021. године контролну посету Окружном затвору у Крушевцу (ОЗ Крушевац), у циљу праћења поступања по препорукама које су овом заводу упућене након посете обављене 2018. године. НПМ је похвалио све мере и активности које су ОЗ Крушевац и Управа за извршење кривичних санкција предузели у циљу поступања по раније упућеним препорукама и уједно упутио три нове препоруке у циљу даљег унапређења поступања.

Поступајући по препоруци да ОЗ Крушевац предузме мере ради упошљавања и осуђених из групе В, као и притвореника, ОЗ Крушевац и Управа за извршење кривичних санкција обавестиле су НПМ да у ОЗ Крушевац не постоје материјални услови који би омогућили адекватно и безбедно радно ангажовање наведених лица, као и да ће се изградњом новог објекта ОЗ у Крушевцу предвиђеног Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција за период 2021-2027. године, такви услови обезбедити у складу са европским стандардима.

У одговору ОЗ Крушевац и Управе за извршење кривичних санкција наводи се да су предузете активности на запошљавању још једног медицинског техничара, као и то да се лекар опште праксе и даље ангажује на основу уговора о делу будући да новом систематизацијом радних места у Управи за ОЗ Крушевац није предвиђено радно место лекара. Имајући у виду наведено, НПМ ће у даљем раду и континуираним дијалозима са управом и ОЗ Крушевац даље пратити поступање по овој препоруци имајући у виду потребу и значај ангажовања лекара на неодређено време.

Такође, ОЗ Крушевац је отпочео са поступањем у складу са препоруком да се врши фотографисање и уцртавање повреда у шему тела лица лишеног слободе, као и да лекар уноси мишљење о повезаности изјаве лица са насталим повредама.