a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, посетио је 5. априла 2021. године Специјалну болницу за психијатријске болести „Ковин“ у Ковину. У Извештају о посети упућене су три препоруке, од којих две СБПБ „Ковин“ и једна Министарству здравља.

СБПБ „Ковин“ обавестила је НПМ да се додатном едукацијом запослених, чији делокруг послова обухвата и примену мере физичког спутавања, унапређује начина вођења јединствене евиденције података о примени мере физичког спутавања механичким ограничењем, односно да се уносе подаци о прецизном времену почетка и окончања те мере. Такође, СБПБ „Ковин“ прихватила је препоруку НПМ да у случајевима када друга здравствена установа одбија пријем, односно пружања адекватне здравствене заштите пацијенту болнице, о томе обавести руководиоца те здравствене установе, као и Министарство здравља.

Министарству здравља упућена је препорука да предузме активности ради формирања одговарајуће службе – центра за заштиту менталног здравља у заједници, уз обезбеђивање потребних ресурса, а ради превенције, унапређења и постхоспиталног лечења пацијената у заједници. У вези са том препоруком, СБПБ „Ковин“ обавестила је НПМ да се интензивно ради на отварању Центра за заштиту менталног здравља у Панчеву.

У сачињеном Извештају о посети НПМ је похвалио све активности које је руководство СБПБ „Ковин“ предузело у циљу унапређења материјалних услова у постојећим објектима и стварања позитивног терапијског окружења, напоре СБПБ „Ковин“ да преко мобилних тимова прати стање отпуштених пацијената, успостави телефонске линије подршке током криза у породичном окружењу, и спроводи едукацију породице о природи болести њиховог члана и потреби сарадње са болницом у даљем току лечења.

НПМ је Извештај о посети доставио Основном суду у Смедереву, будући да је уочено да Судска јединица у Ковину у поступцима за задржавање без пристанка лица са менталним сметњама у психијатријској установи и даље, супротно важећим стандардима, за вештака ангажује лекаре који су запослени у СБПБ „Ковин“. Извештај o посети достављен је и Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања и Министарству за бригу о породици и демографију, ради интензивирања активности на деинституционализацији и успостављања ванинституционалног збрињавања и подршке у заједници особама са менталним сметњама и њиховим породицама.