a

Јуна 2021. године тим Заштитника грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио ненајављену посету ПС Лебане, а истог дана и ненајављену ноћну посету седишту ПУ Лесковац. У извештају, који је сачинио након посета, упутио је тим организационим јединицама четири препоруке по којима је и поступљено.

Наиме, поступило се по препорукама које су се односиле на начин вођења записника о задржавању лица, чиме ће се унапредити евидентирање свих релевантних података. Тако ће, у будућем раду, полицијски службеници у записнике о задржавању по ЗКП уносити податке о томе када су полицијски службеници обишли задржано лице, податак о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о његовом лишењу слободе, а у ситуацијама када задржано лице одбије да потпише примерак записника о задржавању, на записнику ће констатовати разлог одбијања.

Осим тога, у ПС Лебане, као почетак задржавања возача који су искључени из саобраћаја због лошег психофизичког стања, рачунаће се време започињања примене полицијског овлашћења довођење, што до сада није био случај.