a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 30. јула 2021. године контролну посету Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“ са циљем праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети дому 2019. године.

У изјашњењу на Извештај о посети НПМ-а из 2021. године, дом је обавестио Заштитника грађана да је поступио по препорукама НПМ-а и да је на тај начин знатно унапредио поштовање права и услове боравка корисника дома. Тако ће корисници, приликом пријема у дом, бити обавештени о својим правима на начин прилагођен њиховим могућностима, израђене су и брошуре о правима корисника које ће се уручивати приликом пријема како корисницима тако и њиховим старатељима, а обавештење о правима корисника постављено је на видљиво место у објекту.

Поступајући по препоруци, у заједничкој просторији корисника постављена је кутија за подношење притужби, успостављена је Евиденција писмених и усмених притужби корисника, а установа је одредила стручну особу у циљу пружања правне помоћи и подршке у складу са потребама корисника. Наведеним поступањем створени су објективни услови за унапређење положаја корисника.

Управа дома је обавестила овај орган да ће у циљу превенције и заштите од било ког облика злостављања корисника савесно контролисати поступање запослених према корисницима, детаљно испитивати све евентуалне наводе корисника о злостављању од стране запослених и предузимати мере ради утврђивања одговорности у складу са одговарајућим радноправним, прекршајноправним и кривичноправним прописима. НПМ ће у даљем раду пратити поступање дома у вези са спровођењем обука за запослене о важећим прописима и стандардима који се односе на забрану недозвољеног поступања према корисницима.