a

Поступајући по препорукама НПМ-а, Геронтолошки центар Крагујевац предузео је активности у циљу унапређења смештајних услова за живот и боравак корисника и омогућило њихово несметано функционисање. У току године Центар ће урадити пројектну документацију за санацију Објекта 3, укључујући и блок за појачани надзор, где су смештени дементни покретни корисници и затражити средства од надлежног министарства. У међувремену извршена је поправка плакара и нефункционалних брава и постављено обавештење о постојању видео надзора, а у циљу очувања приватности из појединих соба су уклоњене камере за видео надзор.

Ради унапређења третманског рада, затражена је подршку од Завода за социјалну заштиту, а у циљу стварања безбедног, али и пријатног окружења, Дом ће примену рестриктивних поступака и мера вршити у складу са установљеним стандардима. Како би корисници имали приступ отвореном простору и свежем ваздуху, Дом је организовао и свакодневно извођене корисника.

НПМ је посетио Геронтолошки центар Крагујевац 26. фебруара 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.