a

Старији, посебно они која се налазе на институционалном смештају, једна су од посебно рањивих група и у већем су ризику од дискриминације, нечовечног и понижавајућег поступања и кажњавања, оцењује Национални механизам за превенцију тортуре поводом 1. октобра Међународног дана старијих особа. Због њиховог, у одређеним ситуацијама, веома тешког положаја, Заштитник грађана кроз мандат Националног механизма за превенцију тортуре, нарочиту пажњу посвећује праћењу поступања надлежних органа према овим лицима, нарочито у затвореним одељењима геронтолошких центара где се налазе покретни и непокретни корисници са деменцијом.

Обављајући послове НПМ, Заштитник грађана је надлежним органима, у извештајима о посетама домовима за стара лица, упутио 52 препоруке за унапређење положаја старих лица и отклањање уочених недостатака у раду посећених установа. Препоруке су се односиле, пре свега, на унапређење материјалних услова боравка корисника, опремање соба и остваривање права на приватност и других права корисника, као и на обезбеђивање адекватног броја особља и веће укључивање корисника у радно окупационе и културно забавне активности. Посебно, Заштитник грађана је утврдио висок степен ограничења слободе кретања корисника унутар и ван установе и сходно томе упутио препоруку надлежном министарству да законски уреди ово питање. По већини препорука, надлежни органи су поступили.

У циљу даљег унапређења положаја старих особа на институционалном смештају, Заштитник грађана на данашњи дан подсећа да је неопходно повећање људских ресурса за рад са старијим особама у домовима за старе, њихова стална едукација и сензибилизација, као и континуирана подршка корисницима ради заштите и очувања њиховог достојанства.

У складу са Резолуцијом Генералне Скупштина УН од 14. децембра 1990. године, 1. октобра обележава се Међународни дан старијих особа са циљем да се укаже на важност прилагођавања окружења у коме живимо потребама и способностима старијих особа.