a

PSIHIJATRIJSKE USTANOVE


               DRŽAVNI ORGANI

               MEĐUNARODNE INSTITUCIJE

 
               NEVLADINE ORGANIZACIJE

Ljudi na društvenoj margini, Ljudska prava u psihijatrijskim bolnicama (septembar 2006 – mart 2007) – Helsinški odbor za ljudska prava

Starateljstvo i ljudska prava u Srbiji 2006 - Mental Disability Advocacy Center
Guardianship and Human Rights in Serbia - Mental Disability Advocacy Center, eng

POLICIJA


               DRŽAVNI ORGANI 

               MEĐUNARODNE INSTITUCIJE

               NEVLADINE ORGANIZACIJE

Izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava o policijskoj torturi 2005

DEČIJE USTANOVE I SOCIJALNE USTANOVE


               DRŽAVNI ORGANI

               MEĐUNARODNE INSTITUCIJE

 

               NEVLADINE ORGANIZACIJE

Ljudi na margini – Helsinški odbor za ljudska prava ( Ljudska prava u socijalnim ustanovama u Srbiji, 2009)

Torment not treatment - MDRI, eng

Ljudi na margini 3 - Helsinški odbor za ljudska prava (Izveštaj o stanju u socijalnim ustanovama za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju, 2009)

Ljudi na margini 4 - Helsinški odbor za ljudska prava (Izveštaj o stanju u socijlnim ustanovama za smeštaj dece ometene u mentalnom razvoju, odnosno za odrasle ometene u mentalnom razvoju i duševno obolela lica, 2009)

ZATVORI


               DRŽAVNI ORGANI

               Godišnji izveštaj Uprave za izvršenje krivičnih sankcija 2008

               Godišnji izveštaj Uprave za izvršenje krivičnih sankcija 2005

Godišnji izveštaj Uprave za izvršenje krivičnih sankcija 2006
Godišnji izveštaj Uprave za izvršenje krivičnih sankcija 2007

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE

Izveštaj Komesara za ljudska prava , Tomasa Hamarberga (Thomas Hamarberg), o njegovoj poseti Srbiji (13-17 Oktobar 2008),eng
Izveštaj eksperata Saveta Evrope o sistemu alternativnih sankcija i probacije u Srbiji 2006

               NEVLADINE ORGANIZACIJE

Zatvori u Srbiji – Helsinški odbor za ljudska prava
Monitoring uslova zatvaranja u KPZ Niš 07/08 – Centar za ljudska prava Niš

Izveštaj Zabela - Centar za ljudska prava Niš

Zatvori u Srbiji - Praćenje reforme zatvorskog sistema u Srbiji 2010

IZVEŠTAJI DRUGIH TELA

 

DRŽAVNI ORGANI

Odgovor Vlade Srbije na izveštaj Komiteta za sprečavanje torture SE 2007, eng

Odgovor Vlade Srbije na izveštaj Komiteta za sprečavanje torture SE 2007, srp


MEĐUNARODNE INSTITUCIJE

Izveštaj Komesara za ljudska prava Hammarberg 2008, eng

Izveštaj Komiteta za borbu protiv mučenja UN, 2008, srp

Izveštaj Komiteta za borbu protiv mučenja UN, 2008, eng

Izveštaj Komiteta za sprečavanje torture SE 2007, eng

Izveštaj Komiteta za sprečavanje torture SE 2007, srp

 


NEVLADINE ORGANIZACIJE

Godišnji izveštaj Asocijacije za sprečvanje torture (APT) 2008, eng