a

b_250_0_16777215_00_images_20210914Fotografija.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 3. септембра 2021. године ненајављене посете полицијским станицама у Сопоту и у Младеновцу.

Обављеним посетама настављене су активности НПМ које су везане за праћење начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, пре свега права на приступ лекару и адвокату, права да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Професионално поступање руководства и свих полицијских службеника током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. новембра 2020. године ненајављену посету Полицијској управи за град Београд – седиште, ради праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији 2017. године. У извештају о посети НПМ је упутио пет препорука.

У одговору о поступању по препорукама Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да се за складиштење и чување опојних материја користи контејнер који је посебно опремљен у ту сврху, планира се посебна просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама, и иницирана је набавка аудио и видео опреме за снимање разговора. Програмом стручног усавршавања за 2021. годину наставиће се са реализацијом семинара за све полицијске службенике који током предистражног поступка обављају разговоре са сведоцима, жртвама и осумњиченим.

Такође, сви извештаји Заштитника грађана у вези посета НПМ достављени су организационим јединицама Дирекције полиције на упознавање и поступање по препорукама. НПМ похваљује и чињеницу да руководиоци организационих јединица Дирекције кроз контролно-инструктивну делатност прате поступање полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима како би било обезбеђено да наводи о неадекватном и незаконитом поступању полицијских службеника буду предмет целисходног и објективног поступка чија порука је да ће овакво понашање бити санкционисано.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је након ненајављених посета Полицијскoj управи у Крушевцу – седиште и Полицијској станици Ћићевац 17. маја 2021. године, сачинио Извештај у којем је упутио седам препорука.

Поступајући по наведеним препорукама Министарство унутрашњих послова обавестило је НПМ да ће полицијски службеници тих организационих јединица у будућем раду у записницима о задржавању уносити податке о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника, о тачном времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица, да ће констатовати разлоге у случајевима када задржано лице одбије да прими или потпише примерак записника о задржавању, као и да ће у случајевима када присуствују лекарском прегледу лица лишеног слободе на захтев лекара, у записнику о задржавању или службеној белешци, констатовати ту чињеницу уз навођење разлога за такво поступање. НПМ је обавештен и да су предузете активности које ће омогућити да се видео записи са видео надзора у ПС Ћићевац чувају у трајању не краћем од 30 дана.

Такође, прихваћена је и препорука да ПУ Крушевац у будућем раду не задржава лица до 48 сати по Законику о кривичном поступку у просторији у Окружном затвору Крушевац због тога што иста не испуњава важеће стандарде, већ ће у те сврхе користити постојеће просторије за задржавање у ПУ Крушевац - седиште.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 17. јуна 2021. године ненајављену посету Полицијској управи Нови Пазар – седиште ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима и поштовања њихових основних права.

У Извештају о посети ПУ Нови Пазар НПМ је похвалио праксу да полицијски службеници по правилу не присуствују лекарским прегледима, ни у здравственој установи, ни током обављања лекарског прегледа у просторији полицијске станице, осим у ситуацијама када то лекар затражи из безбедносних разлога. Присуство лекарском прегледу задржаних лица полицијски службеници евидентирају у службеној белешци, уз податак да је то учињено на захтев лекара, те да су се службеници налазили на удаљености која омогућава поверљив разговор између лица и лекара.

У одговору о поступању по препорукама Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да је Извештај о посети достављен свим линијама рада које примењују меру задржавања, како би се обезбедило поступање по препоруци да се у записник о задржавању уноси податак о времену када је члан породице или друго блиско лице задржаног обавештено о његовом лишењу слободе.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у фебруару 2021. године редовну ненајављену посету Полицијској управи Зрењанин - седиште и Полицијским станицама Житиште и Нова Црња. Током посете НПМ се посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, праву да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу, као и материјалним условима у просторијама за задржавање. У извештају који је сачинио након посете, НПМ је упутио 5 препорука.

НПМ је обавештен да је у поступању по препорукама, наведеним организационим јединицама ПУ Зрењанин наложено да у будућем раду уносе податке о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника у записник о задржавању лица и податке о тачном времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица, као и да уручују примерак записника о задржавању лицима која су била на задржавању.

У циљу отклањања утврђених неправилности, такође је наложено да убудуће полицијски службеници присуствују медицинском прегледу задржаног лица само по захтеву медицинског особља, због потребе безбедности медицинског особља, као и да се медицинска документација задржаног лица не улаже у предмете о задржавању, већ да се предаје задржаном лицу.

Министарство унутрашњих послова је у свом изјашњењу навело да су просторије за задржавање у ПС Нова Црња и ПС Житиште на листи приоритета за адаптацију, али да реализација адпатације истих зависи од планираних буџетских средстава и наставка реализације пројекта Амбасаде Краљевине Норвешке „Норвешки позив 2018“.

НПМ је обавештен и о томе да је Извештај о посети НПМ-а ПУ Зрењанин - седиште и ПС Житиште и ПС Нова Црња, прослеђен свим организационим јединицама у саставу ПУ Зрењанин у циљу упознавања свих полицијских службеника са уоченим неправилностима у раду и будућег поступања у складу са препорукама НПМ-а.