a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Геронтолошки центар Панчево ће у наредном периоду радити на оснаживању дементних и непокретних корисника/ца и у складу са њиховим могућностима укључиваће их у програме и активности који су доступни психилошки очуваним корисницима и без тешкоћа у кретању. У оквиру реновирања Центра, очекује се ограђивање дворишта, што ће допринети већем степену слободе дементних корисника на отвореном простору и могућности чешћег извођења на свеж ваздух.

Установа је известила Заштитника грађана да је поступајући по препоруци НПМ-а сачинила и брошуре о правима корисника и поделила их својим корисницима.

У наредном периоду, Герентолошки центар ће настојати да од ресорног министарства добије одобрење за ангажовање још једног лекара на неодређено време, како би приправност лекара била доступна и ван радног времена, ноћу, викендом и у време празника, што тренутно није случај. Такође, установа је извршила допуне здравствених картона активних корисника у вези са детаљном анамнезом и описом соматског стања корисника при пријему у установу и утврдила процедуру како би убудуће искључиво специјалиста неуропсихијатар могао да ординира терапију антипсихотицима.

НПМ је посетио Геронтолошки центар у Панчеву 4. марта 2020. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Дом за за душевно оболела лица Чуруг покренуо је поступак јавне набавке пројектне документације за свеобухватну реконструкцију постојећих смештајних капацитета и по потреби, изградњу нових, како би се обезбедили услови за смештај корисника у складу са прописима. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је као оснивач установе, одобрио средства за набавку пројектно- техничке и урбанистичке документације и у наредном периоду се очекује реновирање Дома.

Такође, планирана је набавка једног амбулантног возила за потребе превоза корисника на специјалистичке прегледе, с обзиром да је Дом аплицирао код Министарства правде за доделу средстава прикупљених по основу опортунитета.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју 2. јула 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

 

Поводом ненајављених посета мониторинг тимова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обављених 12. и 13. фебруара 2020. године у шест полицијских станица у саставу Полицијске управе за град Београд, Заштитник грађана је упутио маја 2020. године Извештај са 7 препорука Министарству унутрашњих послова и посећеним станицама за отклањање уочених недостатака. Посете су обављене у циљу праћења спровођења препорука из извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT) Републици Србији из 2017. године.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да су службеници Полицијске управе за град Београд, Сектора за људске ресурсе, Сектора за материјално-финансијске послове, Дирекције полиције и Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре са дужном пажњом размотрили наводе из Извештаја и сачинили посебне извештаје о поступању.

У погледу поступања по препоруци да опреми одговарајућом техничком опремом просторије предвиђене за обављање саслушања у полицијским станицама ПУ за град Београд, Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је покренут поступак јавне набавке радова на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама.

У вези са упућеним препорукама које се односе на организовање обука за полицијске службенике посећених ПС о техникама саслушања, као и о поступању према лицима са менталним сметњама, Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је планирана реализација таквог семинара за полицијске службенике који би потом наставили са реализацијом семинара за полицијске службенике у својим полицијским управама, као и да је у текућој години 29078 полицијских службеника похађало обуку за рад са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама.

Према извештају Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре све адаптиране просторије за задржавање опремљене су комплетима постељине у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.

Поступајући по препорукама, у просторијама су инсталирана дугмад електричног звона за позивање дежурног полицијског службеника, а видео записи са видео надзора се чувају у трајању не краћем од 30 дана.
Посећене полицијске станице унапредиле су поступање у вези са чувањем привремено одузетих предмета који потичу из кривичног дела. ПС Раковица и ПС Чукарица су прихватиле препоруку да у записник о задржавању уносе податак о томе да ли је, и ако јесте, када је члан породице или блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица и у напомени наводе податак о томе које лице је обавештено, док је ПС Врачар, у складу са препоруком НПМ, предузела активности у циљу адекватног вођења предмета о задржавању лица по ЗКП-у.

Поводом посете Клиници за психијатрију Клиничког центра Војводине, Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упутио маја 2020. године Извештај са 13 препорука за отклањање уочених недостатака.

Клинички центар Војводине (КЦВ) обавестио је Заштитника грађана да су у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима обезбеђена средства за реконструкцију зграде Клинике за психијатрију, чије је спровођење планирано у 2021. години, на који начин ће се, у складу са упућеним препорукама, унапредити материјални услови намењени стационарном психијатријском лечењу деце и адолесцената и омогућити позитивно терапијско окружење пацијентима на Клиници.

Такође, Клинички центар Војводине (КЦВ) обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препорукама НПМ, Клиника за психијатрију изменила образац за давање пристанка на болничко лечење и медицинске мере, како би се избегло паушално давање сагласности на медицинске мере, и разрадила доступне рехабилитационе психосоцијалне активности које подразумевају континуирану индивидуалну и групну психотерапију, као и окупациону терапију. У вези са поступањем према агитираним пацијентима, наведено је да је допуњена евиденција о примени мере физичког спутавања механичким ограничењем.

Пацијентима чије здравствено стање то дозвољава, Клиника континуирано омогућава да проводе време на свежем ваздуху, што се наводи да ће бити значајно доступније након планиране реконструкције зграде.

Поступајући по препорукама, информације о правима пацијената и механизмима њихове заштите постављене су на Клиници и у оквиру болничких одељења, као и Књига жалби и Књига утисака.

У одговору Клиничког центра Војводине наведено је и да је један лекар већ упућен на специјализацију из дечије психијатрије, док ће други лекар на исту специјализацију бити упућен током текуће године.

У погледу препоруке упућене Министарству здравља да предузме активности у циљу формирања центра за заштиту менталног здравља у заједници, Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да је у току формирање радне групе за имплементацију и спровођење Акционог плана Стратегије за заштиту менталног здравља за период 2019-2026. године, као и да су, у условима пандемије, активности на том пољу условљене епидемиолошким препорукама, с обзиром да је за успостављање центара за ментално здравље неопходан рад на терену.

Клинички центар Ниш прихватио је препоруке из Извештаја о посети Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Центру за заштиту менталног здравља при том клиничком центру, у циљу унапређења поступања према деци и адолесцентима при примени мере физичког спутавања.

У одговору је наведено да ће, поступајући по препорукама НПМ, Центар за заштиту менталног здравља спровести:
• посебну стручну обуку здравствених радника за поступање са децом, условима и поступку примене мере физичког спутавања, као и тренинге у примени напредних техника ненасилног физичког спутавања, а сходно посебном плану обучавања здравствених радника о начину и поступку примене мере физичког спутавања,
• обуке за немедицинско особље, како би у случајевима крајње нужде, а до обезбеђивања довољног броја медицинских техничара, били оспособљени за адекватно пружање асистенције медицинском особљу у спровођењу мере физичког спутавања,
• као и да ће на основу специфичних потреба израдити програм континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра.

Такође, Клинички центар Ниш прихватио је препоруку НПМ да, ради правовременог планирања запошљавања здравствених радника и благовременог едуковања потребног кадра за будући рад, сачини анализу структуре запослених у Центру за заштиту менталног здравља, према годинама радног стажа, специјализацији и субспецијализацији, и о томе обавести Министарство здравља.