a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 24. и 27. јуна 2021. године два надзора над поступком принудног удаљења странаца.

Надзор над поступком принудног удаљења држављанина Републике Северне Македоније обављен је у просторијама Управе за странце Полицијске управе за град Београд, а надзор над поступком принудног удаљења држављанина Народне Републике Кине обављен је у просторијама Прихватилишта за странце у Падинској Скели. Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију и обављени ненадзирани разговори са странцима. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Странци нису имали примедбе на поступање полицијских службеника према њима. Омогућено им је да о предстојећем удаљењу обавесте члана породице. Усмено, као и писаним путем, обавештени су и о другим својим правима, међу којима, и о праву да ангажују адвоката и затраже лекарски преглед али нису желели да та права користе.

У ненадзираним разговорима, странци нису навели било коју околност која би указивала на опасност да би њихова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Професионално поступање службеника Управе за странце и Прихватилишта за странце током посете тима НПМ представља пример добре праксе, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 21. јануара ове године Окружни затвор у Новом Саду (ОЗ Нови Сад) и полицијске станице Бачки Петровац (ПС Бачки Петровац) и Сремски Карловци (ПС Сремски Карловци), које се налазе у оквиру Полицијске управе Нови Сад (ПУ Нови Сад). У тиму су поред запослених из Заштитника грађана били и представници Покрајинског омбудсмана.

Током посете ОЗ Нови Сад обављени су разговори са притвореницима о поступању полицијских службеника према њима током задржавања, као и приликом примене других полицијских овлашћења, а у полицијским станицама НПМ је посветио посебну пажњу основним правима задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, али и праву да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима.

Поступајући по препорукама које је НПМ упутио у извештају о обављеним посетама овим полицијским станицама, Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да ће примерак записника о задржавању уручивати лицима која су била на задржавању, као и да су отпочели да у записнике о задржавању уписују податак о времену када је блиска особа задржаног лица обавештена о његовом задржавању. НПМ је обавештен и о томе да ће у свему поступати по препоруци која је у вези поступања полицијских службеника приликом обављања лекарског прегледа задржаног лица.

Такође, НПМ је обавештен да се просторије за задржавање у ПС Сремски Карловци неће користити за задржавања која су дужа од 12 сати, да је ниво хигијене у просторијама за задржавање и у тоалетима подигнут на виши ниво, те да ће ПУ Нови Сад у наредном периоду иницирати да се обезбеде потребна средства за адаптирање просторије.

Поступајући по препорукама НПМ-а, МУП је обавештење о остваривању права на телефонски разговор странаца смештених у Прихватилиште за странце превео на више језика и истакао на видном месту у објекту, док је од стране Управе граничне полиције органима који доносе одлуку о смештају у Прихватилиште указано да пазе да су малолетници заступани сагласно закону.

У вези препоруке Адвокатској комори Србије да формира листу адвоката који имају довољно знања и искуства да заступају странце у поступку враћања и достави је Прихватилишту, како би била доступна странцима који се овде налазе, Комора је обавестила да је сагласна са овим предлогом, али је истовремено указано на то да према постојећој регулативи адвокати који би пружали правну помоћ странцима којима је одређен боравак у Прихватилишту немају могућност да наплате награду и накнаду трошкова за свој рад. У одговору се даље наводи да је имајући у виду животну ситуацију и правни положај ових странаца евидентно да они у највећем броју случајева нису у могућности да плате правну помоћ, те да АКС предлаже да се измени Закон о бесплатној правној помоћи у делу који уређује круг лица који имају право на бесплатну правну помоћ, па ће Комора формирати листу адвоката који су заинтересовани да пружају праву помоћ странцима у Прихватилишту по усвајању измена и допуна овог Закона. Комора је упутила иницијативу Министарству правде за измену и допуну Закона о бесплатној правној помоћи у складу са наведеним. Истовремено, МУП је обавестио да ће, у циљу олакшаног приступа правној помоћи лицима која су смештена у Прихватилиште, одштампати адвокатски именик са списком адвоката, који се налази и јавно је доступан на интернет страницама АК Београда и АК Србије.

Финансијска средства за набавку путних листова за странце предвиђена су Планом набавки за 2021. годину, али не и средства за услуге превођења. Министарство здравља обавестило је МУП да ће у сарадњи са Домом здравља Палилула обезбедити услове и кадар за пружање здравствене заштите након завршетка изграде новог дела објекта Прихватилишта. МУП je у поступку припреме трогодишње стратегије активности УНХЦР изнео потребу за организовањем обука за полицијске службенике запослене по линији странаца на целој територији земље у вези са применом правила о забрани принудног удаљења. Како се наводи, ове обуке ће се реализовати чим то околности везане за пандемију буду омогућиле.

 

Заменица заштитника грађана за лица лишена слободе др Наташа Тањевић, уједно и руководитељка Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетила је са својим сарадницима у јануару 2021. године Полицијску станицу Ћуприја. Том приликом тим НПМ-а се посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, као и да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу. Након посете сачињен је извештај са препорукама који је достављен Министарству унутрашњих послова (МУП).

МУП је обавестио НПМ да је извештај достављен и свим организационим јединицама ПУ Јагодина ради поступања по препорукама у циљу унапређења будућег рада. Полицијски службеници ће у записнике о задржавању лица уносити податак о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о његовом лишењу слободе. Такође, у свом даљем раду, полицијски службеници неће присуствовати лекарским прегледима лица, осим у случајевима када то затражи лекар, из разлога безбедности, а присуство лекара ће полицијски службеници писмено констатовати.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у јануару 2021. године Казнено-поправио завод у Ћуприји, у циљу праћења спровођења препорука из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака о посети Републици Србији из 2017. године. У Извештају су садржани и налази о начину поступања по препорукама CPT-а, док је тим НПМ-а упутио своје препоруке ради отклањања уочених недостатака и унапређења поступања.

Поступајући по препорукама КПЗ Ћуприја je предузео мере да припадници Службе за обезбеђење не носе гумене палице на видљив начин у просторијама Одељења притвора. Такође, први лекарски прегледи лица лишених слободе ће увек обухватати визуелни преглед комплетног тела лица и лекари ће у извештајима о обављеним лекарским прегледима детаљно документовати уочене повреде, без обзира да ли су оне уочене на пријему или током боравка у Заводу. У случају да су повреде уочене на пријему, од лица се неће тражити да изјаву о начину настанка повреда дају у присуству полицијских службеника који су их довели у Завод. Тим је обавештен да су предузете одређене мере да се изврши замена дотрајалих санитарних инсталација у Одељењу притвора, али и да поступање по овој препоруци зависи од новчаних средстава.

Уједно, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила да је половином марта ове године у Службу за обезбеђење примљено 5 командира - приправника и да је новом систематизацијом радних места предвиђено радно место за једног лекара опште праксе и једног медицинског техничара. Такође, специјализовани програм за групни рад са зависницима од дрога се за сада примењује само у појединим заводима, а у осталим тек након што запослени прођу обуку за његову примену. Према наводима из одговора Управе, обука је била планирана за март 2020. године, али је одложена због епидемије и биће реализована када се епидемијска ситуација стабилизује.