a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а обавио је у фебруару 2021. године контролну посету Окружном затвору у Зрењанину ради праћења поступања по препорукама које су упућене у претходном извештају о посети из 2018. године.

Поступајући по препорукама НПМ-а које су садржане у последњем извештају, ОЗ Зрењанин је лицима лишеним слободе обезбедио воће у исхрани и обавестио НПМ да ће издвајати лица из редовног режима извршења казне само на основу одговарајуће одлуке, као и да ће водити рачуна да лекар свакодневно посећује и контролише психофизичко стање лица у усамљењу или на извршењу самице.

Имајући у виду да је НПМ констатовао пренасељеност Одељења притвора и уочио да се поједина лица налазе у притвору у дужем временском периоду, Извештај о посети је достављен и Вишем суду у Зрењанину, како би овај суд и основни судови на његовом подручју имали у виду наведене чињенице приликом одређивања мере притвора. Истовремено, ОЗ Зрењанин је обавестио НПМ да ће у складу са потребама и могућностима, као и заинтересованошћу притворених лица, пронаћи начина за њихово упошљавање и организовање других сврсисходних активности.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је Окружни затвор у Новом Саду у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака о посети Републици Србији из 2017. године.

У одговору ОЗ Нови Сад на препоруке из Извештаја НПМ-а наведено је да је ради одржавања адекватних хигијенских услова смештаја Одељења притвора, замењено 36 душека и да је у току набавка нове количине из интерне производње. Врши се замена дотрајалих санитарних уређаја и редовно спроводе дезинскеција и дератизација. У протеклом периоду Завод је обезбедио средства за израду пројектне документације за нову притворску јединицу, већих капацитета, која ће испуњавати све прописане стандарде.

Притворена лица су била радно ангажована на радовима у Одељењу притвора (кречење, замена расвете, вентилације и намештаја), одржавању заједничких просторија, сервирању оброка, дељењу пакета и поште, као и у заводској библиотеци приликом издавања књига. Додатно су притворенице ангажоване на уређењу екстеријера и ентеријера, а омогућено им је и да се баве хортикултуром. Обезбеђено је информисање путем ТВ и радио програма, дневне и недељне штампе, као и коришћење књига из библиотеке, спортске активности и одлазак у затворску цркву. Најављено је да ће приликом изградње нове притворске јединице спортске активности заузети значајно место.

У одговору ОЗ је наведено да је реорганизован рад Службе за здравствену заштиту, како би први преглед новопримљених лица био обављен у року од 24 часа од пријема у Завод. Припадници Службе за обезбеђење и друго немедицинско особље присуствују прегледима једино по захтеву лекара, о чему се води евиденција. Од стране Управе за извршење кривичних санкција достављени су стандардизовани обрасци за регистровање повреда, са шемом тела.

Предузете су мере ради додатног упошљавања извршилаца у службама, примљено је 11 приправника у Службу за обезбеђење, а у процедури је расписивање конкурса за још 2 медицинска техничара.

Имајући у виду да је НПМ констатовао пренасељеност Одељења притвора и уочио да се поједина лица налазе у притвору у дужем временском периоду, Извештај о посети је достављен и Вишем суду у Новом Саду, како би тај орган и основни судови на том подручју имали у виду наведене чињенице приликом одређивања мере притвора.

 

 

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је 15. марта контролну посету Геронтолошком центру Београд- Радној јединици Бежанијска коса, у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете у октобру 2018. године, као и са циљем да се испита положај старијих у установама социјалне заштите домског типа, посебно у условима епидемије болести COVID-19. У посети, као члан тима НПМ-a учествовала је и представница Комитета правника за људска права (YUCOM).

Тим је разговарао са директором Геронтолошког центра и представницима надлежних служби о начину остваривања и поштовања основних права корисника у условима епидемије болести COVID-19, као и превентивним мерама које се спроводе у циљу заштите корисника. Пружене су све потребне информације и извршен увид у релевантну документацију.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-a представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. и 25. јуна 2020. године Окружни затвор у Чачку у циљу системске контроле стања у установи и заштите и унапређења права лица лишених слободе. Извештај о посети са препорукама је достављен Заводу и Управи за извршење кривичних санкција.

Управник Завода је обавестио НПМ да се отпочело са активностима на унапређењу материјалних услова у спаваоницама и тоалетима, као и да ће у наредном периоду, по добијању новчаних средстава, предузети додатне радове како би се свим затвореницима у затвореном одељењу омогућило да бораве у дневном боравку. Након обезбеђивања материјалних средстава предузеће се радње и у циљу изградње посебне просторије за посете са брачним другом, децом или другим блиским лицем. НПМ ће у даљем раду пратити реализацију ових препорука.

У одговору Завода је наведено да су службеници обезбеђења похађали обуку о примени мера принуде, да је унапређено и њихово поступање у вези са спроводом лица лишених слободе и да је у плану обављање систематског прегледа запослених у служби за обезбеђење током 2021. године, што ће зависити од обезбеђивања материјалних средстава за ту намену.

Запослени у Служби за третман, прихватајући препоруку НПМ, ће спроводити процедуру додељивања проширених права и погодности, у складу са законом, без обзира на тренутну немогућност коришћења додељеног права, односно погодности која се користе изван завода услед актуелне пандемије. У наредном периоду ће предузети активности на реализацији групног рада кроз радионице на тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци, а Завод је изразио и спремност да се у будућем раду, у складу са законом и важећим стандардима, омогући радно ангажовање прекршајно кажњеним и притвореним лицима, уколико буду исказали заинтересованост.

Служба за здравствену заштиту ће у наредном периоду при првом лекарском прегледу лица лишених слободе обављати преглед свих телесних предела без одеће, што ће омогућити откривање евентуалних телесних повреда које могу бити у вези са насилним поступањем према лицу. Уведена је и пракса фотографисања уочених повреда и уцртавања у шему тела, а лекар ће у извештају о утврђеним повредама уносити мишљење о повезаности изјаве лица са насталим повредама. На тај начин служба за здравствену заштиту ће дати велики допринос у борби против злостављања лица лишених слободе. Будући да се ОЗ Чачак изјаснио да ће предузети активности да се обезбеде услуге лекара психијатра, НПМ ће у даљем раду пратити поступање по овој препоруци.
Управа за извршење кривичних санкција је расписала конкурс за пријем у стални радни однос једног радника службе за обезбеђење, радника за алтернативне санкције, а предузимају се активности и ради пријема у стални радни однос лекара и још једног медицинског техничара.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Прихватилиште за странце благовремено је почело да обавештава странце који бораве у Републици Србији о предстојећем удаљењу, како би имали времена и могућности да се припреме за повратак и да о томе обавесте блиску особу. Министарство унутрашњих послова уважило је препоруку НПМ-а да полицијски службеници током транспорта малолетника који се принудно удаљују не носе ватрено оружје на видљив начин.

НПМ је обавештен да није обезбеђена континуирана психо-социјална подршка странцима који су у поступку принудног удаљења, јер у Прихватилишту за странце није систематизовано радно место за психолошку подршку, али да ће се приликом давања евентуалних предлога и сугестија у будућој систематизацији радних места полицијских службеника ову препоруку имати у виду. Такође, полицијски службеници ће, имајући у виду недостатке у приступу адвокатима које је НПМ утврдио, до потребних измена закона проактивније поступати када је у питању омогућавање правне помоћи странцима.

У Извештају НПМ je указано на одређене недостатке у поступку враћања који могу довести до повреде Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. У одговору стоји да је у плану да се у сарадњи са УНХЦР организују и одрже обуке за полицијске службенике запослене по линији странаца на целој територији Републике Србије везано за сагледавање испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају, али да због епидемијских мера и ситуације у вези са епидемијом заразне болести у протеклом периоду није било могуће реализовати ове активности, те да ће у наредном периоду оне бити један од приоритета. Такође, НПМ је обавештен о корацима који се преузимају у циљу обезбеђивања преводилаца, новчаних средстава за издавање путних листова и обезбеђивања одговарајуће здравствене заштите.