a

Поводом ненајављених посета мониторинг тимова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обављених 12. и 13. фебруара 2020. године у шест полицијских станица у саставу Полицијске управе за град Београд, Заштитник грађана је упутио маја 2020. године Извештај са 7 препорука Министарству унутрашњих послова и посећеним станицама за отклањање уочених недостатака. Посете су обављене у циљу праћења спровођења препорука из извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT) Републици Србији из 2017. године.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да су службеници Полицијске управе за град Београд, Сектора за људске ресурсе, Сектора за материјално-финансијске послове, Дирекције полиције и Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре са дужном пажњом размотрили наводе из Извештаја и сачинили посебне извештаје о поступању.

У погледу поступања по препоруци да опреми одговарајућом техничком опремом просторије предвиђене за обављање саслушања у полицијским станицама ПУ за град Београд, Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је покренут поступак јавне набавке радова на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама.

У вези са упућеним препорукама које се односе на организовање обука за полицијске службенике посећених ПС о техникама саслушања, као и о поступању према лицима са менталним сметњама, Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је планирана реализација таквог семинара за полицијске службенике који би потом наставили са реализацијом семинара за полицијске службенике у својим полицијским управама, као и да је у текућој години 29078 полицијских службеника похађало обуку за рад са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама.

Према извештају Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре све адаптиране просторије за задржавање опремљене су комплетима постељине у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.

Поступајући по препорукама, у просторијама су инсталирана дугмад електричног звона за позивање дежурног полицијског службеника, а видео записи са видео надзора се чувају у трајању не краћем од 30 дана.
Посећене полицијске станице унапредиле су поступање у вези са чувањем привремено одузетих предмета који потичу из кривичног дела. ПС Раковица и ПС Чукарица су прихватиле препоруку да у записник о задржавању уносе податак о томе да ли је, и ако јесте, када је члан породице или блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица и у напомени наводе податак о томе које лице је обавештено, док је ПС Врачар, у складу са препоруком НПМ, предузела активности у циљу адекватног вођења предмета о задржавању лица по ЗКП-у.

Поводом посете Клиници за психијатрију Клиничког центра Војводине, Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упутио маја 2020. године Извештај са 13 препорука за отклањање уочених недостатака.

Клинички центар Војводине (КЦВ) обавестио је Заштитника грађана да су у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима обезбеђена средства за реконструкцију зграде Клинике за психијатрију, чије је спровођење планирано у 2021. години, на који начин ће се, у складу са упућеним препорукама, унапредити материјални услови намењени стационарном психијатријском лечењу деце и адолесцената и омогућити позитивно терапијско окружење пацијентима на Клиници.

Такође, Клинички центар Војводине (КЦВ) обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препорукама НПМ, Клиника за психијатрију изменила образац за давање пристанка на болничко лечење и медицинске мере, како би се избегло паушално давање сагласности на медицинске мере, и разрадила доступне рехабилитационе психосоцијалне активности које подразумевају континуирану индивидуалну и групну психотерапију, као и окупациону терапију. У вези са поступањем према агитираним пацијентима, наведено је да је допуњена евиденција о примени мере физичког спутавања механичким ограничењем.

Пацијентима чије здравствено стање то дозвољава, Клиника континуирано омогућава да проводе време на свежем ваздуху, што се наводи да ће бити значајно доступније након планиране реконструкције зграде.

Поступајући по препорукама, информације о правима пацијената и механизмима њихове заштите постављене су на Клиници и у оквиру болничких одељења, као и Књига жалби и Књига утисака.

У одговору Клиничког центра Војводине наведено је и да је један лекар већ упућен на специјализацију из дечије психијатрије, док ће други лекар на исту специјализацију бити упућен током текуће године.

У погледу препоруке упућене Министарству здравља да предузме активности у циљу формирања центра за заштиту менталног здравља у заједници, Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да је у току формирање радне групе за имплементацију и спровођење Акционог плана Стратегије за заштиту менталног здравља за период 2019-2026. године, као и да су, у условима пандемије, активности на том пољу условљене епидемиолошким препорукама, с обзиром да је за успостављање центара за ментално здравље неопходан рад на терену.

Клинички центар Ниш прихватио је препоруке из Извештаја о посети Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Центру за заштиту менталног здравља при том клиничком центру, у циљу унапређења поступања према деци и адолесцентима при примени мере физичког спутавања.

У одговору је наведено да ће, поступајући по препорукама НПМ, Центар за заштиту менталног здравља спровести:
• посебну стручну обуку здравствених радника за поступање са децом, условима и поступку примене мере физичког спутавања, као и тренинге у примени напредних техника ненасилног физичког спутавања, а сходно посебном плану обучавања здравствених радника о начину и поступку примене мере физичког спутавања,
• обуке за немедицинско особље, како би у случајевима крајње нужде, а до обезбеђивања довољног броја медицинских техничара, били оспособљени за адекватно пружање асистенције медицинском особљу у спровођењу мере физичког спутавања,
• као и да ће на основу специфичних потреба израдити програм континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра.

Такође, Клинички центар Ниш прихватио је препоруку НПМ да, ради правовременог планирања запошљавања здравствених радника и благовременог едуковања потребног кадра за будући рад, сачини анализу структуре запослених у Центру за заштиту менталног здравља, према годинама радног стажа, специјализацији и субспецијализацији, и о томе обавести Министарство здравља.

 

Након што је у мају ове године Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, посетио Окружни затвор у Новом Саду, Полицијску испоставу Ново Насеље и Полицијску испоставу за дежурство, интервенције и обезбеђење у саставу Полицијске управе у Новом Саду, упутио је овим органима Извештај о посети са препорукама.

Полицијска испостава Ново Насеље је поступила по препоруци и обезбедила посебну просторију намењену за чување привремено одузетих предмета, а прихватила је и препоруку да у даљем раду, полицијски службеници у случајевима када лице одбије да прими и/или потпише писано обавештење о правима, то и констатују на самом обавештењу.

Полицијска испостава за дежурство, интервенције и обезбеђење, обавестила је Заштитника грађана да ће убудуће у записнике о задржавању лица уносити податак о томе када је треће лице (члан породице или блиско лице) обавештено о чињеници лишења слободе, констатовати у записнику о задржавању податак о томе да су, на захтев лекара из безбедносних разлога, полицијски службеници присуствовали лекарском прегледу задржаног лица, као и податке о томе када су обишли задржано лице и напомене у вези са тим.

НПМ ће у даљем раду пратити реализацију препоруке упућене Министарству унутрашњих послова у погледу организовања обука о циљевима и техникама саслушања и обука о поступању према лицима са менталним сметњама за полицијске службенике ПУ Нови Сад, као што ће пратити и реализацију препоруке о потреби опремања одговарајућом техничком опремом посебне просторије која ће бити обезбеђена за саслушање лица, имајући у виду да је у Министарству унутрашњих послова у току поступак јавних набавки „Радови на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама“.

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић je, са сарадницом из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре, јануара 2020. године посетила Аеродром „Никола Тесла“ и Станицу граничне полиције Београд. Током посете, обиђене су просторија у међународном транзитном простору аеродрома намењена смештају странаца који не испуњавају услове за улазак у Републику Србију, као и посебно опремљена просторија за смештај жена са децом.

Управа граничне полиције је, поступајући по препоруци која јој је упућена, обавестила Заштитника грађана да су на видном месту у просторији у коју се смештају лица којима је одбијен улазак у Републику Србију истакли контакт домаће организација која овим лицима пружа помоћ у остваривању њихових права.

Поступајући по препоруци, Belgrade airport d.do.o.као нови оператер Аеродрома „Никола Тесла“ обавестио је Заштитника грађана да су предузете активности на унапређењу услова у постојећој просторији за странце, као и да је у току реализација пројекта реконструкције и доградње Терминалног објекта, којим пројектом је предвиђена и изградња нове просторије за наведену категорију путника која ће испуњавати све потребне услове, а чија се реализација очекује у првој половини 2021. године.

НПМ ће наставити да, у даљем раду, прати реализацију ових препорука.