a

У периоду септембар – децембар 2020. године тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је посетио установе у којима се налазе малолетна страна лица без пратње:
• Центар за азил у Боговађи;
• Центар за азил у Сјеници;
• Интеграциона кућа Педро Арупе;
• Кућа Спаса;
• Центар за заштиту одојчади деце и омладине – Радна Јединица Дом Јован Јовановић Змај – Јединица за смештај малолетних миграната без пратње;
• Завод за васпитање деце и омладине Београд – Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља.

НПМ је у извештају описао услове смештаја у тим установама, активности које су на располагању малолетницима, обим здравствене заштите, постојеће процедуре – рачунајући и старатељску заштиту и указали на поједине случајеве неадекватног поступања. На основу налаза, НПМ је упутио препоруке Комесаријату за избеглице и миграције и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У одговору на упућене препоруке, Комесаријат је навео мере које предузима ради унапређења услова смештаја у центрима за азил у Боговађи и Сјеници, што укључује смештај, исхрану, одећу, обућу и друго, као и мотивисање малолетника корисника центара да одржавају хигијену. Такође, Комесаријат је детаљно известио о едукативним, информативним, креативним, окупационим и психосоцијалним активностима које су прилагођене малолетницима и које спроводе хуманитарне и међународне организације.

Министарство је обавестило НПМ о ангажовању теренских радника за подршку у раду локалним центрима за социјални рад, ангажовању професионалних старатеља ради јачања старатељске заштите, потом васпитача, преводилаца и других радника. Такође, Министарство ће кроз пројекте и из буџетских средстава наставити да подржава рад установа домског типа за смештај малолетних миграната без пратње и унапређује смештајне капацитете и људске и материјалне ресурсе ових установа. НПМ је обавештен о средствима која су до сада уложена, као и о планираним средствима за 2021. годину и повећању капацитета ових установа за око 30 одсто до краја године

Ради праћења поступања према мигрантима на државној граници са Републиком Северном Македонијом, тим Заштитника грађана у обављању послова Нaционалног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у фебруару ове године посетио прихватне центре у Бујановцу и Прешеву, полицијске станице у Бујановцу и Прешеву, Регионални центар граничне полиције према Северној Македонији и Окружни затвор у Врању.

НПМ је у свом извештају указао на отежано спровођење реадмисије са Северном Македонијом, јер је током 2020. године Северној Македонији поднето 68 захтева за реадмисију исто толико лица и сви захтеви су одбијени. НПМ сматра да би у циљу стварања свих услова за законито управљање миграцијама, рачунајући и поступање према ирегуларним мигрантима, потребно подстаћи државе да у највећој мери сарађују. То свакако подразумева истрагу свих навода о кршењу људских права, али и сарадњу ради ефикасне борбе против незаконите миграције и успостављања брзе и делотворне процедуре и безбедног и уредног повратка миграната који не испуњавају услове за боравак у земљи.

Мали број миграната који се налази у прихватним центрима жели да уђе у поступак азила. УНХЦР је редовно присутан у центрима за прихват и збрињавање миграната и обавља процену потреба сваког новопридошлог мигранта. Организације цивилног друштва такође имају активности у центрима. Након регистрације у полицијској станици, мигранти који су изразили намеру да траже азил се премештају у неки од центара за азил. Малолетницима без пратње се поставља привремени старатељ из локалног центра за социјални рад. Они неко време проводе у прихватном центру у који су се јавили, да би првом приликом били премештени у установу која је намењена за њих, где добијају и другог старатеља. Теренски радници центара за социјални рад Прешево и Бујановац су сваког радног дана присутни у прихватним центрима. НПМ је у свом Извештају похвалио чињеницу да се предузимају континуиране обуке полицијских службеника за поступање према рањивим категоријама лица.

Прихватни центри су отвореног типа, дужина боравка миграната у центрима варира, они углавном покушавају да наставе пут, па ако не успеју, врате се или их полиција доведе из неформалних места боравка. Животни услови у центрима су углавном задовољавајући. НПМ је похвалио евидентирање ванредних догађаја у центрима и благовремено обавештавања полиције о ремећењу реда у центрима и препуштања поступања према изгредницима овлашћеним службеним лицима, што је све у складу са препорукама које је НПМ раније упућивао Комесаријату за избеглице и миграције. Поступајући по препоруци НПМ-а да се у Прихватном центру у Прешеву уредно води евиденција ванредних догађаја, Комесаријат за избеглице и миграције нас је обавестио да су до марта 2021. завршене обуке радно ангажованих у центрима и они су оспособљени да користе електронску базу података, која ће олакшати и убрзати систем пријављивања инцидената, правовременог одговора и контроле рада центара и запослених.

НПМ је добио више навода о противправном протеривању миграната, како из Србије тако и из осталих земаља. Када је у питању поступање службеника Републике Србије, ове наводе није било могуће даље проверити, а нико од миграната са којима је НПМ обавио разговоре није подносио притужбе, како би се случај незаконитог поступања према њима од стране полицијских службеника након уласка у земљу испитао. Без обзира на то, НПМ је указао на ове наводе са циљем да до таквог поступања не долази, а уколико се деси, да се обезбеди спровођење делотворне истраге, утврђивање индивидуалне одговорности и санкционисање одговорних полицијских службеника. Поступајући по препоруци НПМ-а да РЦГП Северна Македонија предузме мере како би се спречио било какав облик недозвољеног протеривања странаца из земље, Министарство унутрашњих послова нас је обавестило да је Извештај НПМ-а достављен свим ужим организационим јединицама РЦГП-а, са јасним налогом да поступају у складу са препоруком, односно у складу са законом, подзаконским актима, упутствима и инструкцијама, те да се предузму све неопходне мере ради спречавања тортуре и другог лошег поступања према мигрантима.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у марту 2021. године контролну посету Казнено-поправном заводу у Сомбору (КПЗ Сомбор), у циљу праћења поступања по препорукама које су том заводу упућене након посете обављене 2018. године. У извештају који је сачинио након контролне посете, НПМ је упутио осам нових препорука у циљу даљег унапређења поступања.

Поступајући по тим препорукама КПЗ Сомбор је отпочео са вођењем посебне евиденције о повредама осуђених, а у будућем раду лекар ће обављати преглед целог тела сваког лица лишеног слободе по пријему у Завод, детаљно ће документовати повреде које уочи, фотографисати их и уцртавати их у шему тела. Такође, лекар ће убудуће у извештај о уоченим повредама уносити наводе лица о начину настанка повреде, као и своје мишљење о повезаности навода. Наведеним поступањем КПЗ Сомбор ће унапредити свој рад, као и положај лица лишених слободе имајући у виду да адекватно обављени лекарских прегледи имају значајну улогу у борби против злостављања лица лишених слободе.

Прихватајући упућене препоруке, КПЗ Сомбор је отпочео са обезбеђивањем санитарних уређаја за све просторије, а предузете су и активности да се амбуланта у заводу опреми свим потребним инструментима за обраду рана. Поступање по овим препорукама НПМ ће пратити у даљем раду.

НПМ поздравља чињеницу да је Управа ове године потписала уговор са Заводом за заштиту здравља радника МУП како би се запослени којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем упућивали на редовне здравствене контроле у складу са важећим прописима, а такав здравствени преглед обављен је код седморо запослених у КПЗ Сомбор.

НПМ подржава активности КПЗ Сомбор и Управе за извршење кривичних санкција које су усмерене ка томе да се изгради нови објекат КПЗ у Сомбору како је то и предвиђено Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција за период 2021-2027. године, а у даљем раду и кроз континуиране дијалоге са управом и заводом даље ће пратити спровођење тог пројекта.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 1. априла и 14. маја 2021. године посету Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу ради праћења примене Правила Уједињених нација за поступање према затвореницама и примену ванзаводских мера према преступницама (тзв. Правила из Бангкока). О посети је сачињен извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према затвореницама.

КПЗ за жене у Пожаревцу и Управа за извршење кривичних санкција поступили су по свим препорукама Заштитника грађана, односно предузели су мере ради поступања по њима. Поступајући по препорукама обезбеђено је да лекар специјалиста неуропсихијатар чешће долази у Завод и Управи је достављен предлог за отварање радног места психијатра, ради запошљавања у стални радни однос. Новом систематизацијом радних места предвиђена су четири нова радна места за запошљавање службеника третмана. Даље, Завод је интерним процедурама регулисао претресе деце, уз обезбеђивање компетентности, професионалности и осетљивости и поштовање њиховог достојанства приликом претреса. Осуђеницама је омогућено да и током извршења дисциплинске мере упућивања у самицу остварују контакте са члановима породице. Такође, Завод је интерним процедурама предвидео да деца посетиоци простор у којем се обавља посета напусте пре осуђенице којој су дошли у посету, имајући у виду да крај посете може бити посебно тежак за децу и родитеље и да посматрање родитеља како одлази по наређењу затворског службеника може то додатно погоршати код деце.

КПЗ је предузео мере да се трудницама, дојиљама и осуђеницама са децом омогући учешће у радним и другим активностима које су прилагођене њиховим потребама и могућностима и Управи је доставио предлог да се систематизација радних места прошири радним местом васпитачице за јаслице, како би се створили услови за бригу о деци у одсуству непосредне мајчине бриге.

КПЗ је обавестио Заштитника грађана и да су кроз праћење посете НПМ-а, упознавање са Извештајем о посети и раду на отклањању уочених недостатака и унапређењу процеса извршења кривичних санкција према женама, запослени имали прилику да сагледају функционисање Завода са екстерне, неутралне, објективне и стручне стране, што процењују као корисно и неопходно да се и убудуће реализује.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је 8. јула 2021. године надзор над поступком принудног удаљења седам држављана Републике Турске - пет пунолетних мушкараца и једна жена са малолетним дететом. Они су кратко време боравили у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ и летом, за који су имали авионске карте, сами се вратили у земљу порекла. Са њима су у Прихватилишту за странце у Падинској Скели обављени разговори на околности поступања полицијских службеника, о условима у прихватилишту, припреми за удаљење и другом, извршен је увид у документацију која се о њима води у прихватилишту и од полицијских службеника прибављене информације о поступању према њима.

Сарадња са полицијским службеницима прихватилишта је као и до сада била веома професионална.