a

Старији, посебно они која се налазе на институционалном смештају, једна су од посебно рањивих група и у већем су ризику од дискриминације, нечовечног и понижавајућег поступања и кажњавања, оцењује Национални механизам за превенцију тортуре поводом 1. октобра Међународног дана старијих особа. Због њиховог, у одређеним ситуацијама, веома тешког положаја, Заштитник грађана кроз мандат Националног механизма за превенцију тортуре, нарочиту пажњу посвећује праћењу поступања надлежних органа према овим лицима, нарочито у затвореним одељењима геронтолошких центара где се налазе покретни и непокретни корисници са деменцијом.

Обављајући послове НПМ, Заштитник грађана је надлежним органима, у извештајима о посетама домовима за стара лица, упутио 52 препоруке за унапређење положаја старих лица и отклањање уочених недостатака у раду посећених установа. Препоруке су се односиле, пре свега, на унапређење материјалних услова боравка корисника, опремање соба и остваривање права на приватност и других права корисника, као и на обезбеђивање адекватног броја особља и веће укључивање корисника у радно окупационе и културно забавне активности. Посебно, Заштитник грађана је утврдио висок степен ограничења слободе кретања корисника унутар и ван установе и сходно томе упутио препоруку надлежном министарству да законски уреди ово питање. По већини препорука, надлежни органи су поступили.

У циљу даљег унапређења положаја старих особа на институционалном смештају, Заштитник грађана на данашњи дан подсећа да је неопходно повећање људских ресурса за рад са старијим особама у домовима за старе, њихова стална едукација и сензибилизација, као и континуирана подршка корисницима ради заштите и очувања њиховог достојанства.

У складу са Резолуцијом Генералне Скупштина УН од 14. децембра 1990. године, 1. октобра обележава се Међународни дан старијих особа са циљем да се укаже на важност прилагођавања окружења у коме живимо потребама и способностима старијих особа.

b_250_0_16777215_00_images_20191004rumunka.jpgДругог дана посете Заштитнику грађана Републике Србије, омбдусманка Румуније Рената Вебер се са својим сарадницима састала и са представницима Националног механизма за превенцију тортуре који су их упознали са оснивањем НПМ-а у Србији, са његовом надлежношћу, начином и делокругом рада.

Представници НПМ-а известили су омбудсманку Вебер о томе да је од 2012. године, од када у Србији оперативно функционише, НПМ обавио 500 посета местима детенције, односно установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и упутио око 2000 препорука надлежним државним органима и установама. У затворима, притвору, психијатријским болницама и социјалним установама домског типа у Србији налази се 25 хиљада лица лишених слободе. Надлежност НПМ-а обухвата заштиту и унапређење њихових права, положаја и статуса, пре свега кроз превентивне посете местима у којима се они налазе, сачињавање извештаја и упућивања препорука надлежним органима.

b_250_0_16777215_00_images_20190813_MUP1.jpgЗаштитник грађана Зоран Пашалић и чланови НПМ тима састали су се јуче са председником Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Миливојем Недимовићем и његовим сарадницима. Састанак је одржан у циљу успостављања редовне и континуиране сарадње НПМ-а и Комисије МУП-а у области превенције тортуре и обостраног указивања на проблеме које НПМ и Комисија уочавају у оквиру својих посета Полицијским управама и станицама полиције, а који се односе на положај лица на полицијском задржавању и услова у којима она бораве.

Задатак Комисије, која је унутар МУП-а основана решењем министра 2014. године, је да ради на спровођењу и имплементирању препорука међународних уговорних тела у пракси министарства и доприноси унапређењу положаја лица лишених слободе. У том циљу, чланови Комисије, одлазе у посете полицијским управама и станицама у њиховом саставу, имају неограничен приступ свим просторијама, а по завршетку посете упућују извештаје организационим јединицима и дају обавезујуће налоге за отклањање уочених недостатака. У овој години, како су истакли на састанку са заштитником грађана, обишли су 13 Полицијских управа и 25 полицијских станица у оквиру њих, а у досадашњој пракси бележе поступање по свим налозима које су кроз извештаје упутили.

Представници НПМ-а информисали су чланове комисије МУП-а о својим овогодишњим резулатима постигнутим у 13 посета Полицијским управама и станицама полиције. Посете НПМ-а, од којих је једна била и ноћна, реализују се без претходне најаве, што је пракса коју је НПМ установио од ове године. Такође, у одређеном броју случајева сем посете станицама полиције, чланови НПМ тима посећивали су и притворске јединице у оквиру завода за извршење кривичних санкција.

Успостављање сарадње са Комисијом МУП-а значајна је за НПМ, јер је између осталог договорено одржавање редовних кварталних састанака, што ће истовремено бити и прилика да се размотри спровођење препорука Европског комитета за спречавање мучења (CPT), будући да је то и обавеза Републике Србије предвиђена акционим плановима за Поглавља 23 и 24.

У оквиру Нишвил џез фестивала, испред Принчеве виле у Специјалној болници за психијатријске болести Горња Топоница, International Youth Orchestra и нишки бенд Slide Ride одржали су концерт за пацијенте и запослене, али и за све заинтересоване грађане, поштоваоце Нишвила.

Организатори фестивала на овај начин указали су да је Принчевој вили, која је у веома лошем стању, неопходна реконструкција, али и допринели дестигматизацији психијатрисјких болесника, вишеструко маргинализованих и искључених из друштвених заједница.

Заштитник грађана поздравља напоре друштвено одговорних организација и активиста и позива на што чешћу праксу одржавања концерата, ликовних колонија, позоришних представа и сличних програма унутрар психијатрсијских установа, јер се на тај начин потпомаже социјализација пацијената и супротставља укорењеним предрасудама и широко прихваћеним обрасцима понашања према особама са менталним сметњама и другим маргинализованим друштвеним групама.

Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана ове године посебну пажњу посвећује положају особа са менталним сметњама у психијатрисјким установама и установама социјалне заштите домског типа, будући да су услови у којима бораве лоши и неодговарајући, а они сами неретко онемогућени у остваривању својих права. Шира друштвена подршка у овој области готово у потпуности изостаје, док је интересовање јавности и медија за проблеме особа са менталним сметњама минимално и сведено на спорадично и нестручно извештавање, неретко уз кршење професионалне етике.

Заштитник грађана предао је Народној Скупштини Годишњи извештај о активностима које је спровео у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у Републици Србији у 2018. години. У извештајном периоду НПМ је обавио 44 посете местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, а на основу утврђених неправилности у раду надлежним органима упутио 296 препорука.

Извештај наводи да је у претходној години остварен напредак по питању спречавања и искорењивања тортуре, али да је и даље присутно неадекватно поступање службених лица према лицима лишеним слободе у одређеном броју случајева, што је између осталог последица недовољног броја запослених, устаљених стереотипа и благе казнене политике према службеним лицима.

И ове године, Извештај бележи лоше материјалне услове у просторијама за полицијско задржавање, њихову недовољну опремљеност, одсуство могућности за боравак на отвореном простору приведених лица и недовољан број просторија. У области рада Управе за извршење кривичних санкција у извештају се наводи да су затвори у Србији већ годинама пренасељени, да их карактеришу лоши материјални услови и да се налазе у објектима који не испуњавају савремене захтеве третмана лица лишених слободе. У установама социјалне заштите и даље се налази велики број корисника који су смештени на дужи временски период, док у процесу деинституционализације нису уочени значајни помаци.

Током 2018. године настављен је тренд смањења прилива миграната у Републику Србију, услед чега су привремено затворена три прихватна центра и побољшани услови за боравак миграната у постојећим објектима. Здравствена заштита је добро организована, а настављено је и са укључивањем деце миграната у предшколско и основно школско образовање.

Заштитник грађана симболично представља извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре на дан рођења председника Јужноафричке Републике Нелсона Ролилала Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава ка Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе.

Генерална скупштина је 2015. године проширила обим Међународног дана Нелсона Манделе користећи тај дан за промовисање хуманих услова затвора, вредности рада затворског особља као социјалне службе од посебног значаја и за подизање свести о томе да су затвореници део друштва.