a

Поступајући по препоруци НПМ-а да се у КПЗ-у Ниш обезбеди 24 часовно присуство медицинског особља, Управа за извршење кривичних санкција обавестила је НПМ да је од Комисије Владе РС затражила сагласност за додатним ангажовањем медицинског особља. Такође, у току је израда зимске униформе за припаднике Службе за обезбеђење.

У циљу унапређења постојећих материјалних услова за лица лишена слободе, Завод је наставио са заменом преосталих старих душека новим, а до краја године окречиће се и све просторији у којима бораве лица лишена слободе. У циљу омогућавања оријентације о времену у просторијама у којима бораве, Завод је обезбедио сатове за притворске и просторије за задржавање лица по Законику о кривичном поступку. Што се тиче препоруке која се односи на обезбеђивање 4 квадратна метра животног простора лицима лишеним слободе, Завод је у изјашњењу навео да тренутно није у могућности да поступи по препоруци, обзиром да број лица на смештају превазилази смештајне капацитете Завода, али и да архитектонске структуре појединих објеката не пружа могућност за преправком просторија.

Заштитник грађана у мандату НПМ је 8. маја 2019. године обавио четврту по реду посету КПЗ-у Ниш у циљу праћења поступања по раније упућеним препорукама. Након посете сачињен је Извештај са новим препорукама за унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

После две посете Националног механизма за превенцију тортуре КПЗ-у Сремска Митровица и упућеног извештаја и препорука надлежним органима, Управа за извршење кривичних санкција обавестила је у свом одговору НПМ о томе да је израдила нацрт упутства односно протокола са стандардним оперативним процедурама које се односе на функционисање здравствене службе у заводима, чији су саставни део обрасци извештаја поводом примене мера принуде и телесни дијаграм за евидентирање повреда. Упутство ће у најкраћем року бити дистрибуирано свим заводима.

b_250_0_16777215_00_images_20191120_kpzsm.jpgНПМ очекује да ће увођењем образаца бити решен вишегодишњи проблем неодговарајућих извештаја које састављају службе за здравствену заштиту у заводима приликом примене мера принуде.

У КПЗ-у Сремска Митровица биће запослена и 24 нова припадника Службе за обезбеђење, чиме ће у одређеној мери бити ублажен хроничан недостатак припадника Службе. Тај недостатак константован је и у претходном извештају, у коме је наведено да у пријемном одељењу на 125 лица лишених слободе, по смени раде два командира.

У свом извештају о посетама КПЗ-у Сремска Митровица, које су обављене у фебруару и априлу 2019. године, наводи се да су током прве, ненајављене посете чланови НПМ тима проверавали употребу видео надзора, примену мера принуде и услове у пријемном одељењу будући да су током претходних посета у тим питањима евидентирани одређени проблеми. Друга посета је била најављена и усмерена искључиво на проверу тога да ли су лица која су у првој посети разговарала са представницима НПМ-а трпела неке последице и утврђено је да нису.

Сарадња руководства и запослених у КПЗ-у Сремска Митровица приликом обе посете је била добра и представницима НПМ тима је омогућено да у поступности остваре своју надлежност.

b_250_0_16777215_00_images_20191120_kpzsm2.jpgТоком прве посете НПМ је обишао и азил за псе, с обзиром да се у КПЗ Сремска Митровица спроводи јединствени пројекат "Прихвати за нови живот", у оквиру којег се обавља ресоцијализација осуђеника помоћу паса из азила. Овај КПЗ један је од три у Европи који спроводи прогам ресоцијализације осуђеника помоћу паса, а једини је који има прихватилиште за псе луталице.

Извештаје Службе за обезбеђење о примени мера принуде и интерну процедуру за приступ и изоловање снимака видео надзора, НПМ је у свом извештају оценио као пример добре праксе. Утврђено је, међутим, и да мере које су предузете после посете 2017. године нису у довољној мери и на системски начин допринеле трајном решењу проблема пренасељености пријемног одељења.

Полицијска управа Крагујевац и полицијске станице у њеном саставу Баточина и Лапово, у потпуности су поступиле по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су им упућене после посете обављене у јануару 2019. године.

У Извештају о посети ПУ Крагујевац, НПМ наводи да су током посете чланови НПМ тима најпре обишли седиште полицијске управе, где су обишли просторије за смештај задржаних грађана, обавили разговоре са полицијским службеница у и извршили увид у документацију о задржавању лица. Истог дана НПМ је обишао полицијске станице Баточина и Лапово где су разговарали са начелницима и обишли просторије за смештај задржаних грађана и такође добили на увид тражену документацију. Полицијски службеници су током посете сарађивали са НПМ-ом, пружили им тражене информације, омогућили обилазак просторија и увид у документацију.

На основу утврђених чињеница, НПМ је ПУ Крагујевац и полицијским станицама у њеном саставу упутио препоруку да лицима задржаним по основу Закон о кривичном поступку, поред обавештења, уручују и писано обавештење које садржи сва права одређена Законом о кривичном поступку, по којој је у потпуности поступљено. Такође, у складу са препоруком, полицијска станица Лапово обезбедила је потребно вештачко осветљење у соби за задржавање и о томе известила Заштитника грађана. 

У вези са траженом информацијом о томе да ли је планом Министарства унутрашњих послова о адаптацији постојећих и изградњи нових просторија за задржавање, предвиђена изградња још једне просторије за задржавање у полицијској станици Аранђеловац, ПУ Крагујевац је доставила одговор и известила НПМ да у плану МУП-а, ПУ Крагујевац за 2019. годину није превиђена изградња додатне просторије за задржавање у ПС Аранђеловац.

НПМ је контролну посету ПУ Крагујевац обавио 29. јануара 2019. године, у циљу праћена препорука које су јој упућене 2015. године. Посета је била најављена и предвиђена планом посета за 2019. годину.

Клиника за психијатрију Клиничког центра Крагујевац прихватила је препоруке НПМ из Извештаја о посети од 30. маја 2019. године и предузела низ активности ради стварања позитивног терапијског окружења – у собама је извршена дозвољена декорација, у ходницима су постављене слике и украсне жардињере, направљена су места за предах и кратак одмор. Поправљени су или набављени нови ормарићи уз кревете пацијената.

У одговору Клиничког центра Крагујевац достављеним НПМ-у, Клиника за психијатрију је навела да је увела књигу евиденције о примени мере физичког спутавања у коју се уписују сви предвиђени подаци и предузела мере ради систематизованог вођења документације и уписивања података о току болести, не само у електронску евиденцију, него и у образац историје болести. Поступајући по препорукама НПМ-а, Клиника је сачинила и план едукације здравствених техничара.

НПМ ће наставити да прати даље поступање Клинике за психијатрију Клиничког центра Крагујевац посебно у вези са имплементацијом упућених препорука које се односе на сачињавање анализе постојећих потреба за службама за заштиту менталног здравља у заједници и достављање исте Министарству здравља, као и у вези са разрадом програма психосоцијалне рехабилитације за све пацијенте, организовањем групне психотерапије са пацијентима из истих дијагностичких категорија и стварањем услова за несметан и безбедан боравак и шетњу пацијената на свежем ваздуху.

Окружни затвор у Крагујевцу поступио је делимично по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су му упућене након контролне, најављене посете НПМ-а обављене 29. јануара 2019. године.

b_250_0_16777215_00_images_20190801OZKragujevac.jpgУ одговору Окружног затвора достављеном НПМ-у, наводи се да је Окружни затвор поступио по препоруци НПМ и да ће убудуће први лекарски преглед по пријему обухватити преглед свих телесних предела са посебним освртом и фотографисањем повреда, те да ће обавештавати јавно тужилаштво уколико постоји сумња да је реч о повредама које указују на злостављање. У одговору је наведено и да је медицинско особље прошло потребне обуке које су за такву врсту прегледа и поступања потребне.

У складу са препорукама, обављена је дезинсекција спаваоница, док су у притвору окречене собе и санирано заједничко купатило. Започет је и поступак за санацију крова и, како се у одговору наводи, у току је прикупљање понуда извођача радова.

Завод, међутим, не може да поступи у складу са препоруком НПМ-а и да обезбеди редовне здравствене прегледе запослених, јер за то нема потребних средстава. Такође, наводи се у одговору, завод није у могућности да повећа степен радног ангажовања осуђених из затвореног одељења и притвореника, будући да за то нема псолова, нити техничких услова где би те послове могли да обављају, а да то не изискује додатне услове у смислу безбедности.

НПМ је претходни пут посетио Окружни затвор у Крагујевцу 2013. године. Последња посета била је редовна посета обављена у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. О посети је сачињен Извештај са приказом утврђеног стања и препорукама за отклањање уочених недостатака.