a

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети ОЗ Нови Пазар из 2017. године, обавио посету Заводу 21. августа 2018. године. Током ове посете утврђено је да је Завод поступио по већини препорука из Извештаја из претходне године, а такође у циљу даљег унапређења поступања према лицима лишеним слободе НПМ је упутио и две нове препоруке.

Поступајући по овим препорукама, Завод је доставио изјашњење НПМ у коме је наведено да ће убудуће сву документацију о евиденцији повреда ново примљених лица лишених слободе и њихове наводе о повредама достављати надлежном јавном тужилашту. Такође, Завод је означио сандуче за подношење захтева за поверљиве разговоре са управником, како би осуђени могли да му се обрате и на овој начин.

Казнено-поправни завод у Београду – Падинској Скели, поступајући по препорукама НПМ, у свом предлогу финансијског плана за 2019. годину предвидео је средства потребна за реконструкцију целокупног полуотвореног павиљона и смештаја на Економији, побољшање вештачког осветљења у Заводу, замену постељине, као и набавку фрижидера. Завод је поступио по препорукама које се односе на побољшање правне заштите и третмана лица лишених слободе, као и већину препорука у вези са њиховом здравственом заштитом.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је Заштитника грађана да ће у складу са препорукама НПМ настојати да унапреди услове смештаја, као и да ће обезбедити средства за побољшање видео надзора у Заводу. Међутим, Управа је обавестила Заштитника грађана да ће информисати Завод о могућности за добијање сагласности Комисије Владе РС за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у вези са запошљавањем довољног броја медицинских техничара у Заводу.

НПМ је Казнено-поправни завод у Београду – Падинској Скели посетио 20. и 21. јуна 2018. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

Поступајући по препорукама НПМ, Управа за извршење кривичних санкција, у складу са развојом система извршења кривичних санкција предузеће мере како би се обезбедио одговарајући објекат за смештај лица лишених слободе, имајући у виду да садашња зграда затвора не испуњава важеће стандарде смештаја. Такође, у циљу обезбеђивања континуираног присуства медицинског особља у Заводу и доступности здравствене заштите, новом систематизацијом радних места биће предвиђено радно место лекара и два медицинска техничара, а поводом поступања по НПМ препорукама Министарство здравља је извршило ванредни инспекцијски надзор. У наредном периоду планирано је и попуњавање радног места правника у Заводу.

Како би се унапредили смештајни услови лица лишених слободе, Завод је дотрајале душеке заменио новим, а од Управе за извршење кривичних санкција тражена су финансијска средства како би се у просторији самице инсталирао видео надзор, док ће Завод финансијским планом планирати средстава у циљу обезбеђивања просторије за посете блиских лица и услова за упражњавањ физико – спортских активности. Ради поштовања права лица лишених слободе, Завод ће убудуће обавештавати чланове породице или друга блиска лица о пријему сваког новог затвореника, а време трајање посете лица лишених слободе биће најкраће 1 час. Услед лошег архитектонског решења зграде, Завод је обавестио НПМ да тренутно није у могућности да осуђенике из групе В и притворенике радно ангажује.

НПМ је Окружни затвор у Ужицу посетио 19. и 20. априла 2018. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

Поступајући по препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да је се придаје посебна пажња у вези са исхраном миграната у прихватним центрима, као и да се исправност и квалитет исте контролише од стране националних органа. Даље наводе да је у прихватним центрима унапређена пракса евидентирања и поделе гардеробе и других ствари из донација мигрантима.  

Комесаријат је навео и да се заједно са смањењем броја миграната по центрима значајно побољшала хигијена заједничких просторија. 

НПМ је посетио у априлу и мају 2018. године 8 Прихватних центара у Србији – Прешево, Босилеград, Бујановац, Врање, Принциповац, Адашевци, Дивљана и Пирот и том приликом упутио препоруке за унапређење положаја миграната.

У складу са препоруком НПМ, Геронтолошки центар у Крушевцу је омогућио праћење телевизијског програма за кориснике који услед непокретности не могу да учествују у свакодневним садржајима који су у понуди. Даље, НПМ је обавештен да се више не примењује фиксација корисника, с обзиром да у Центру психијатар није стално запослен већ повремено долази на основу Уговора о допунском раду.

НПМ је посетио Геронтолошки центар у Крушевцу 8. и 9. фебруара 2018. године, након чега је Центру достављен Извештај о посети са препорукама за унапређење.