a

Министарство унутрашњих послова поступило је по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, које су достављене том органу у оквиру Извештаја о посети Полицијској станици Сјеница.

Како је у одговору наведено, убудуће ће се у записник о задржавању уписивати време када је блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, коме ће по изласку из полицијске станице бити уручен и примерак записника. Такође, поступиће се по препоруци која се односи на обављање лекарског прегледа задржаног лица, чиме ће се обезбедити приватност лекарског прегледа и података о његовом здравственом стању. У просторији за задржавање обезбеђена је комплетна опрема за лежај, као и бољи доток природне светлости и вештачког осветљења, а обавештење о постојању видео надзора је истакнуто на видном месту и у унутрашњости просторије.

У одговору МУП-а достављене су и фотографије које документују поступање по препорукама НПМ-а о знатно унапређеним условима смештаја у просторијама за задржавање лица.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поступајући по препорукама НПМ-а, предузело је низ мера на реновирању и санацији оштећења на згради и унутрашњих просторија Дома за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју у Трбуњу код Блаца. Дом је у одговору Заштитнику грађана доставио доказе, фотографије потпуно реновираних, и у складу са стандардима, опремљених спаваоница, тоалета, ходника са неклизајућим подовима и заједничких просторија за боравак корисника. Осим тога, набављена је опрема за амбуланту Дома, рачунарска опрема и опрема за кухињу и одржавање хигијене. Уграђен је лифт што ће у великој мери омогућило мобилност слабопокретних и непокретних корисника унутар зграде, а набављена су и једна инвалидска колица. Окружење је додатно оплемењено и хуманизовано осликавањем свеже окречених зидова, како би боравак корисника био што пријатнији. У циљу даљег подизања нивоа услуга, Дом је у фебруару 2020. године од надлежног Министарства затражио хитно запошљавање радника (1 социјалног радника, 1 кувара, 1 сервирке, 2 спремачице и 2 неговатеља).

Представници НПМ-а изразили су задовољство унапређењем смештајних услова за живот и боравак корисника, али и оних за рад запослених.

НПМ је посетио Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју 28. јуна 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у октобру 2019. године ненајављену посету Полицијској управи у Прокупљу. Током посете праћено је поступање те полицијске управе по 13 препорука које су јој упућене Извештајем о посети Полицијској управи Прокупље обављене 2015. године.

Поступајући по препорукама из Извештаја о посети ПУ Прокупље Заштитник грађана је обавештен да се у предметима задржаних лица неће улагати медицинска документација већ да ће се иста давати задржаном лицу, као и да ће се свим лицима, која се налазе на задржавању у ОЗ Прокупље по основу ЗКП-а, уручивати записник о задржавању. Такође је наведено да су предузете одређене активности, писаним обраћањем Одсеку за логистику, у циљу унапређења материјалних услова у ПС Житорађа, постављања видео надзора који омогућава чување видео записа у трајању не краћем од 30 дана у ПС Блаце, СПИ Прокупље и ПС Житорађа, као и постављања плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара у ПС Куршумлија.

Министарство унутрашњих послова изјаснило се и да је предвиђена адаптација 4 просторије за задржавање, капацитета 6 лица, и то две просторије у ПИ Прокупље, ПС Блаце и ПС Куршумлија.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је јула 2019. године био у ненајављеној посети седишту Полицијске управе у Зајечару. Том приликом посећен је и Окружни затвор у Зајечару ради обављања разговора са лицем које се налазило на задржавању у том заводу. Након завршених посета, НПМ је контролисаним органима управе упутио Извештај са препорукама.

Полицијска управа у Зајечару обавестила је НПМ да је прозор у просторији за задржавање оспособљен за отварање чиме је омогућен доток природног ваздуха у ту просторију, као и да се у циљу инсталирања уређаја за позивање полицијских службеника у просторији за задржавање, али и обезбеђивања посебне просторије за саслушање лица, опремљене аудио и/или видео опремом, обратила одговарајућим организационим јединицама МУП-а.

Полицијска управа у Зајечару прихватила је препоруку НПМ којом је препоручено да полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу задржаних лица, осим ако то, из безбедносних разлога, затражи лекар, као и препоруку да се медицинска документација задржаног лица не одлаже у предмете о задржавању, већ даје том лицу.

Окружни затвор у Зајечару се изјаснио да ће у будућем раду свим задржаним лицима обезбеђивати комплетну постељину.

Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица су у потпуности сарађивала са тимом НПМ тако што су му достављене све тражене информације, омогућен увид у релевантну документацију, обилазак и фотографисање просторија за задржавање у седишту ПУ Зајечар, као и обављање разговора са задржаним лицем у ОЗ Зајечар.

Наведеним поступањем службених лица, НПМ-у је омогућено остваривање мандата - обављање посете установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у циљу одвраћања државних органа и службених лица од било каквог облика мучења или било ког другог облика злостављања, као и ради усмеравања државних органа ка стварању смештајних и осталих животних услова у установама у којима се смештају лица лишена слободе у складу са важећим прописима и стандардима.

Нациoнални механизам за превенцију тортуре (НПМ) током септембра 2019. године био је у ненајављеним посетама седишту Полицијске управе у Врању, Полицијској станици у Сурдулици и Окружном затвору у Врању. Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица у седишту ПУ Врање, ПС Сурдулица и ОЗ у Врању, сарађивали су са тимом НПМ, пружили све тражене информације, омогућили увид у релевантну документацију, обилазак и фотографисање просторија за задржавање. Након завршене контроле, НПМ је контролисаним органима упутио Извештај са препорукама.
ПУ Врање, изјаснила се, у складу са препорукама НПМ, да ће у наредном периоду, у сарадњи са надлежним организационим јединицама МУП-а, обезбедити посебну просторију за саслушање лица, која ће бити опремљена аудио и/или видео техником. Такође, да ће обезбедити посебну просторију за чување одузетих предмета који су у вези са кривичним делима, као и да ће ПС Сурдулица предузети активности у циљу инсталирања видео надзора у просторији за задржавање, са могућношћу чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана.
ПУ Врање прихватила је и препоруке да се свим задржаним лицима уручују обавештења о правима доведеног и задржаног лица на матерњем језику или језику који разумеју, а да се лицима која се задржавају до 48 сати по основу ЗКП-а уручују и права ухапшеног. По препоруци НПМ, као почетак задржавања, у решењима о задржавању, уносиће се моменат хапшења или одазивања на позив када су се стекли услови за задржавање у кривичном поступку.
ОЗ у Врању је поступило по свим препорукама НПМ. У спаваоници предвиђеној за полицијско задржавање постављен је видео надзор како би се омогућио константан надзор над лицима која се у њој налазе.
НПМ је обавештен и о томе да је управник ОЗ у Врању издао наредбу да, код постојања навода лица лишеног слободе о насилном поступању према њему и/или телесних повреда, лекар има обавезу да од лица узима изјаву о начину настанка повреда, фотографише их и евидентира у посебном обрасцу са мапом тела, као и да их детаљно опише. Лекар треба и да убележи своје мишљење о повезаности навода лица о начину настанка повреда и самих уочених повреда. Такође, наредба обавезује лекара да, у случају уочавања повреда које указују на злостављање или када лице лишено слободе наведе да је било злостављано, о томе писмено обавести управника, а ОЗ у Врању ће обавестити надлежно јавно тужилаштво.