a

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је Полицијску станицу Стари град у јуну 2019. године и на основу утврђених чињеница Министарству унутрашњих послова и тој полицијској станици упућен је Извештај о посети са препорукама. Како ни до почетка 2020. године, НПМ није добио изјашњење МУП-а о упућеним препорукама, мониторинг тим НПМ-а обавио је контролну посету ПС стари град 30. јануара 2020. године. Након контролне посете, МУП је доставио одговор у којем се наводи да је поступљено по свим препорукама НПМ-а.

Поступајући по препоруци, Полицијска станица Стари град наменила је две канцеларије у којима ће се обављати саслушања лица, обе су окречене, а будући да нису опремљене и стављене у функцију, ПС Стари град упутила је писани захтев Сектору за материјално финансијске послове МУП-а. По сазнањима полицијских службеника, у буџету МУП-а за 2020. годину опредељена су средства за опремање техничком опремом посебних просторија за саслушање лица и ПС Стари град би требало да буде прва станица у Полицијској управи за Град Београд у којој ће ове просторије бити опремљене потребном техничком опремом за аудио и видео снимање поступака саслушања лица.

У ПС Стари град, такође у складу са препоруком НПМ-а, обезбеђена је и посебна просторија намењена адекватном чувању одузетих предмета у вези са кривичним делом. Мониторинг тим НПМ-а обишао је просторију и утврдио да се у њој, у металном орману, налазе одузети предмети у вези са кривичним делима, који су прописно обележени и на којима је назначен број предмета на који се односе. Увидом у књигу одузетих предмета утврђено је да се јединствена евиденција одузетих предмета уредно води.

Такође, прихваћена је и препорука да се видео записи са видео надзора у ПС Стари град чувају у трајању не краћем од 30 дана. 

Клиника за психијатрију Клиничког центра Србије обавестила је Заштитника грађана о активностима које је предузела у складу са препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су јој упућене у Извештају о посети од 30. октобра 2019. године.

У погледу препорука које се односе на детаљније и уредније вођење историје болести и већу доступност лекара пацијентима за обављање разговора уз заштиту приватности и поверљивости личних информација, Клиника је навела да ће поштовање тих процедура бити предмет континуиране унутрашње провере квалитета стручног рада.

Поред тога, Клиника је сачинила списак дијагностичких и терапијских процедура које могу бити праћене макар и минималним ризиком по здравље пацијента како би се на нивоу Клиничког центра Србије сачинио одговарајући образац за информисани пристанак пацијента на накнадно уведену медицинску меру. Клиника је прихватила препоруку НПМ-а да прошири план психосоцијалне рехабилитације тако што ће разрадити доступне и прилагођене рехабилитационе психо-социјалне активности у складу са индивидуалним потребама пацијената и њиховим могућностима.

У вези са препоруком НПМ-а да Клиника изради програм континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра, Клиника је доставила Извештај за 2019. годину и План едукације за 2020. годину и обавестила Заштитника грађана да има дугу традицију едукације медицинских сестара-техничара и радних терапеута, да су предавања акредитована у Здравственом савету Србије обавезна и потребна за релиценцирање дозволе за рад, као и да се медицинске сестре-техничари, из здравствене неге и лечења психијатријских пацијената, едукују и присуством на стручним састанцима, симпозијумима и конгресима струковних удружења.

Од Клиничког центра Србије и Министарства здравља затражене су информације о предузетим активностима ради набавке прописане опреме за обављање здравствене делатности и спровођење стандардних дијагностичких процедура, инвестиционог одржавања зграде и уградње спољног лифта за потребе Клинике за психијатрију.

 

На основу надзора над поступком принудног удаљења држављанина Кине, које је извршено 27. септембра 2019. године, НПМ је сачинио извештај у којем констатује да је поступак спроведен у складу са прописима и предвиђеним стандардима.

Надзор је започет у Прихватилишту за странце, где је дражаваљнин Кине био смештен, надгледано је његово смештање у службено возило, док се на путу до аеродрома, представник НПМ-а налазио у службеном возилу, иза возила којим је превезен странац.

На аеродрому је представник НПМ-а обавио разговор са странцем и испратио процедуру његовог укрцавања на авион. Држављанин Кине навео је да нема примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је и да му је омогућено да оствари контакт са супругом, као и да жели да се врати у Кину. Током разговора са њим, нису уочени било који знаци узнемирености због удаљења и/или поступања полицијских службеника према њему.

Сви полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ-ом, кроз пружање тражених информација, омогућавање присуства и надзора над поступком удаљења, као и ненадзираног разговора са странцем.

Национални механизам за превенцију тортуре у оквиру редовних, планираних активности посетио је у августу 2019. године Полицијску станицу Велика Плана, Полицијске управе Смедерево. Посета је била ненајављена, а у оквиру ње НПМ тим је обишао две просторије за задржавање, обавио разговоре са полицијским службеницима и остварио увид у поједине предмете о задржавању лица и предмете о употреби средстава принуде. Сви полицијски службеници су са НПМ-ом сарађивали у пуној мери, тако што су пружили све тражене информације, омогућили увид и фотографисање документације, као и обилазак и фотографисање просторија. На основу посета и утврђених чињеница, НПМ је контролисаном органу упутио Извештај са препорукама.

У складу са препорукама НПМ-а, у станици Велика Плана предузимају се мере на обезбеђивању чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана, као и на унапређењу смештајних капацитета просторија за задржавање. У одговору органа наведено је и да је организационим јединицама Полицијске управе Смедерево упућен допис да у сврхе препознавања и саслушања лица, отпочну са коришћењем посебне просторије за то, уколико је имају. Имајући у виду да је НПМ препоручио правилно рачунање почетка задржавања по Законику о кривичном поступку, старешинама организационих јединица ПУ Смедерево наложено је да врше контроле предмета задржаних лица у том смислу.

Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана након контролне посете Полицијској управи у Јагодини, у оквиру које је обишао седиште управе у Јагодини и Полицијску станицу у Ћуприји и посете Казнено-поправном заводу Ћуприја, које су обављене у априлу 2019. године, контролисаним органима упутио је Извештај са препорукама.

Поступајући по препорукама НПМ-а, ПУ Јагодина предузела је потребне мере у циљу чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана и обезбедила посебну просторију за саслушање лица, а предузете су и потребне мере за опремање те просторије техничком опремом за аудио и видео снимање. Такође, ова управа обавестила је НПМ да ће обавити сервисирање техничке опреме за аудио и видео снимање у просторији за саслушање лица у ПС Ћуприја.

Такође, на темељу изршених обилазака, које су обавили представници МУП-а, НПМ-у су достављене и информације о томе да ће просторије за задржавање у полицијским станицама Параћин, Ћуприја и Деспотовац бити реновиране у наредном периоду.

У Казнено-поправном заводу Ћуприја, лекари су отпочели поступање у складу са препорукама НПМ-а у погледу обављања лекарских прегледа, тако да ће убудуће први преглед притворених лица укључивати преглед свих телесних предела, односно преглед пацијента без одеће. Такође лекар ће, приликом првог лекарског прегледа, у здравствени картон уносити све податке до којих је дошао, фотографисаће све повреде које уочи на притвореном лицу приликом првог лекарског прегледа, а фотографије повреда ће се чувати у здравственом картону лица. КПЗ Ћуприја је такође монтирала ПВЦ застор код мокрог чвора, чиме је обезбедила приватност задржаних лица, док је у просторији намењеној за задржавање, обезбеђен довољан доток природне светлости и то на начин да није угрожена безбедност завода. У просторији која је намењена за задржавање реновиране су санитарије, а обезбеђени су чиста постељина и средства за одржавање личне хигијене задржаних лица.