a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Полицијска управа Зајечар свим задржаним лицима уручује писано обавештење о правима, а након завршеног задржавања и записник о задржавању на увид и потпис. Трошкове исхране свих задржаних лица у полицијским станицама сада сноси Полицијска управа Зајечар.

Материјални услови у просторијама за задржавање у ПУ Зајечар су унапређени, тако што је обезбеђена боља вештачка осветљеност, док је у полицијским станицама Сокобања и Бољевац у току израда пројектне документације и обезбеђивање новчаних средстава за адаптацију постојећих просторија за задржавање. Такође, ПУ Зајечар je предузела мере и обезбедила чување аудио и видео снимака у свим полицијским станицама. У предстојећем периоду, уз сагласност Дирекције полиције, ПУ Зајечар планира и обуке за полицијске службенике у вези са радом са лицима са менталним сметњама.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у новембар 2015. године, посетио Полицијску управу Зајечар у циљу праћења поступања по препорукама упућеним кроз Извештај о посети из 2012. године.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Управа граничне полиције Министарства унутрашњих послова предузела је мере у циљу повећања ефикасности и једнообразног поступања на свим деловима државне границе Републике Србије, а надлежним организационим јединицама Управе на регионалном и локалном нивоу непосредно се достављају инструкције и одговарајуће смернице за поступање у конкретним случајевима.

У складу са препоруком која се односи на предузимање мера из надлежности Министарства унутрашњих послова у циљу прекршајног некажњавања избеглица, Регионални центар граничне полиције према Мађарској обавиће консултације са председником Прекршајног суда у Суботици ради усаглашавања јединственог поступања према наведеним лицима у наредном периоду. Ради даљег уједначавања праксе полицијских службеника Управа ће плански спроводити контролно-инструктивну делатност. Такође, покренут је и поступак за набавку додатних возила за потребе Одсека пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима Полицијске управе у Кикинди.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у септембру 2015. године, посетио Регионални центар граничне полиције према Мађарској, Полицијску управу у Суботици, Полицијску станицу у Кањижи и центре за социјални рад у Суботици и Кањижи.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Окружни затвор у Суботици омогућиће страним држављанима информације које се тичу остваривања њихових права у затвору на језику који разумеју. Такође, у циљу унапређења поступања према прекршајно кажњеним мигрантима, службеници затвора у Суботици ће представнике дипломатско-конзуларних представништава обавештавати само уз сагласност лица лишених слободе.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у септембру 2015. године, посетио Окружни затвор у Суботици у циљу праћења поступања надлежних органа према прекршајно кажњеним мигрантима.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Прихватном центру Принциповац успостављено је вођење евиденције о броју лица која пристижу у Центар, као и о њиховој полној и старосној структури. У складу са упућеном препоруком, у Центру је на уочљив начин истакнут кућни ред преведен на енглески, арапски и фарси језик. Такође, Комесаријат је унапредио услове боравка у Центру на тај начин што је оспособљен систем грејања и омогућени услови за редовну замену постељине, приликом пријема нових лица у Центар.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у септембру 2015. године, посетио Регионални центар граничне полиције према Републици Хрватској, гранични прелаз Шид, као и Прихватни центар Принциповац. О обављеним превентивним посетама сачињени су извештаји, који су упућени надлежним органима. Комесаријату за избеглице и миграције и Прихватном центру Принциповац упућене су три препоруке, у циљу унапређења поступања.

Поступајући по упућеним препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције је обезбедио константно присуство два преводиоца (за арапски и сомалијски језик), како би се комуникација у Центру за азил у Бањи Ковиљачи одвијала неометано. У Центру су уведена дежурства, али су створени и услови да се у случају значајнијег повећања броја тражилаца азила организује рад запослених по сменама, како би у што већој мери могли да одговоре на ургентне потребе лица која су тамо смештена. Такође, једном избеглици, који је у тренутку посете Заштитника грађана овом Центру био у веома лошем здравственом стању и није могао самостално да се стара о себи, обезбеђена је адекватна здравствена нега и одговарајућа рехабилитација.