a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Прихватилишту за странце у Падинској Скели обезбеђено је пружање психолошке подршке лицима која чекају депортацију. Такође, Прихватилиште је преко Министарства унутрашњих послова, Управе за заједничке послове, предузело мере ради адаптације просторија намењених за смештај мушких лица и побољшања хигијене у њима.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у августу 2015. године посетио Прихватилиште за странце у Падинској Скели у циљу праћења спровођења препорука НПМ за унапређење поступања према мигрантима/тражиоцима азила у Републици Србији.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана упућеним кроз Извештај о посети Окружном затвору у Новом Саду, Управа за извршење кривичних санкција упутила је инструкцију свим заводима за извршење кривичних санкција о начину обављања претреса и других поступака према лицима која долазе у посету лицима лишеним слободе. Такође, Управа ће спровести јавни конкурс за пријем у радни однос 40 извршилаца у Служби за обезбеђење у ОЗ Нови Сад.

У складу са препорукама, Управа ће обезбедити финансијска средства за набавку опреме која недостаје у амбуланти, а ангажован психијатар ће бити присутан у Заводу два пута недељно најмање четири сата.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у мају 2015. године посетио ОЗ Нови Сад у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети, од октобра 2014. године. Том приликом Окружном затвору у Новом Саду и Управи за извршење кривичних санкција упућено је 17 препорука за уклањање уочених недостатка.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву извршене су адаптације/реновирања десног крила објекта „Интернат”, кухиња и трпезарија. Такође, одређене адаптације извршене су и у Одељењу за појачани надзор (ОПН), обезбеђена је надстрешница на шеталишту за осуђена лица у ОПН-у, а предузете су и мере у циљу боље покривености Завода системом видео надзора. Евиденције о поступању по притужбама и жалбама лица лишених слободе сада се воде уредније, а третмански рад према осуђеним лицима је интензивиран, посебно када су у питању осуђени на казну малолетничког затвора. Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Завод ће од октобра 2015. године започети и са периодичним лекарским прегледима лица лишених слободе на три месеца.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године посетио Казнено-поправни заводу за малолетнике у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети КПЗ за малолетнике од 30. децембара 2013. године.

Поступајући по препорукама НПМ, ОЗ Лесковац је сваком осуђеном у пријемном одељењу и прекршајно кажњеним лицима обезбедио у спаваоницама осам метара кубних и четири квадратна метра простора. Осуђеним лицима у пријемном одељењу омогућена је шетња на свежем ваздуху најмање два сата дневно. У току су активности на санирању влаге на зидовима и замени дотрајалих уређаја у санитарним чворовима и купатилима. Одређен број дотрајалих кревета и душека је замењен новим. Такође, наручена је и додатна количина кревета и душека како би се заменили сви дотрајали кревети и душеци који су још увек у употреби. Обезбеђена су сва хигијенска средства, утврђена редарства и распоред чишћења, као и предузимање дисциплинских мера према осуђеницима који не спроводе утврђене обавезе одржавања хигијене. У току је оспособљавање наменске просторије за смештај лица са инвалидитетом, а чека се одобрење средстава за куповину инвалидских колица.

У складу са препорукама, инсталиран је нови систем видео надзора са много већом покривеношћу Затвора. Просторије које су под видео надзором су видно означене, а видео записи се чувају дуже од 30 дана.

Такође, извештај лекара у вези мера принуде садржи наводе лица према коме је мера примењена, као и мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда.

НПМ је обавио ноћну ненајављену посету ОЗ Лесковац 27. априла 2015. године током које је обављен разговор са око 70 лица лишених слободе, а наредног дана је обављена и редовна посета целог Затвора. Након посете сачињен је Извештај о посети са 23 препоруке мера за отклањање уочених недостатака.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Полицијска управа (ПУ) Пирот свим задржаним лицима уручује писано обавештење о правима задржаних лица. Медицинска документација са осетљивим подацима о прегледу задржаних лица више се не улаже у предмете о задржавању, а полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу задржаних лица, осим када лекар који врши преглед то затражи. Такође, решење о задржавању и друга релевантна документациjа даје се лицу док траје мера задржавања, а након завршеног задржавања записник о задржавању даје се на увид и потпис задржаном лицу.

Материјални услови у просторијама за задржавање ПУ Пирот су у извесној мери унапређени, тако што је обезбеђен адекватан доток свежег ваздуха и појачано вештачко осветљење. Такође, у циљу пуне имплементацију препорука које се односе на покривеност просторија за задржавање видео надзором, а које захтевају додатна финансијска улагања, ПУ Пирот се обратила локалној самоуправи.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након редовне посете Полицијске управе Пирот у јуну 2015. године, сачинио Извештај о посети са 14 препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.