a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Полицијска управа (ПУ) Прокупље свим задржаним лицима уручује писано обавештење о правима задржаних лица и омогућава им да изврше увид у записник о задржавању. Медицинска документација о прегледу задржаних лица више се не улаже у предмете о задржавању, а у циљу објективног сагледавања и правилне оцене оправданости употребе средстава принуде, прибављају се писане изјаве лица над којим је употребљено средство принуде у вези са околностима употребе средстава принуде и настанка евентуалних повреда.

ПУ Прокупље је у извесној мери унапредила материјалне услове у просторијама за задржавање, тако што је појачано вештачко осветљење и побољшана хигијена у овим просторијама. Такође, у циљу предузимања даљих активности за потпуну имплементацију препорука, које захтевају већа финансијска средства, ПУ Прокупље је упутила дописе Дирекцији полиције и Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова – Управи за заједничке послове. Просторија у ПС Куршумлија, за коју је у Извештају о посети констатовано да је потпуно неусловна, избачена је из употребе, а задржавање лица се спроводи у другим полицијским станицама у саставу ПУ Прокупље.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након редовне посете Полицијске управе Прокупље у јуну 2015. године, сачинио Извештај о посети са 13 препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.

Казнено – поправни завод у Нишу је поступио по свим препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), које су овом Заводу упућене у циљу побољшања положаја лица лишених слободе у II Павиљону (затворено одељење и притвор).

КПЗ Ниш је реновирао све собе у приземљу објекта, тоалети су одељени од остатка просторија, обезбеђена је просторија за дневни боравак осуђених лица, осуђенима је обезбеђено праћење телевизијског програма у спаваоницама, опредељене су собе за непушаче, неусловне спаваонице у сутерену објекта избачене су из употребе, док је у просторији за посете блиских лица инсталиран аларм за позивање страже. Ценовник артикала из кантине истакнут је у свим деловима Завода и доступан je свим лицима лишеним слободе. Лекарски прегледи осуђених лица се, по правилу, обављају без присуства припадника Службе за обезбеђење, а заводски лекари редовно врше детаљан обилазак просторија предвиђених за смештај лица лишених слободе и о свим битним чињеницама везаним за здравствено стање ових лица обавештавају управника, заједно са предлогом мера за њихово побољшање.

НПМ је обавио ноћну посету КПЗ Ниш 31. марта 2015. године. Током посете чланови тима су обишли просторије II Павиљона у којима су смештена лица лишена слободе и са њима обавили разговоре у циљу утврђивања евентуалних случајева тортуре. Након посете сачињен је Извештај о посети са препорукама.

Полицијска управа (ПУ) Крагујевац је поступила по препорукама Заштитника грађана које се односе на уручивање писаног обавештења о правима задржаних лица по основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о полицији, Закона о прекршајима и по основу Законика о кривичном поступку. Обавештење о правима, као и осталу релевантну документацију, лице ће имати код себе током задржавања. У предмету о задржавању неће се надаље прилагати медицинска документација са осетљивим подацима о задржаном лицу.

ПУ Крагујевац ће уједно у наредном периоду предузети мере и активности како би, сходно упућеним препорукама, унапредила и материјалне услове у просторијама за задржавање.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након редовне посете Полицијске управе Крагујевац у априлу  2015. године, сачинио Извештај о посети са 15 препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.

Геронтолошки центар „Шабац“ у Шапцу поступио је по препорукама тима Националног превентивног механизма (НПМ) које се односе на унапређење смештајних услова, смањење броја корисника у појединим собама, интензивирање програмских активности према зависним корисницима и успостављање евиденција о притужбама, молбама и жалбама корисникa.

Након посете Геронтолошком центру „Шабац“, у децембру 2014. године, тим НПМ је сачинио Извештај о посети са осам препорука и упутио их овој институцији и надлежном министарству.

Окружни затвор у Новом Саду је у периоду између две посете тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), октобра 2014. и маја 2015. године, унапредио смештајне капацитете и хигијенске услове у којима бораве лица лишених слободе. Реновирана је просторија за посету блиских лица осуђеника, а значајно је смањен број дисциплинских поступака који се воде против лица лишених слободе.

Одређени број препорука и даље је, међутим, остао неизвршен због недовољног броја запослених у заводским службама, као и услед недостатка материјалних средстава. У циљу даљег унапређења стања у овом Заводу, НПМ је упутио препоруке и Управи за извршење кривичних санкција, како би у складу са својом надлежношћу предузела одговарајуће мере и активности.

НПМ обавио је посету Окружном затвору у Новом Саду, 15. маја 2015. године, са циљем да утврди поступање по препорукама упућеним у Извештају о посети из октобра 2014. године.