a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упућеним у извештајима о посети центрима за азил у Тутину и Сјеници, Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да ће унапредити евиденције ванредних догађаја тако што ће се убудуће ванредни догађаји евидентирати у посебном регистру.

У циљу побољшања исхране миграната и обезбеђивање исправне воде за пиће у Центру за азил у Тутину, Комесаријат је у изјашњењу навео да се у сарадњи са партнерским организацијама, храна у Центру обезбеђује у складу са верским и културолошким потребама миграната, као и да нутриционисти предлажу састав јеловника. Јеловници су одобрени од Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, а релевантни органи контролишу редовно исправност и квалитет хране. Након посете НПМ, Завод за јавно здравља Нови Пазар обавио је хигијенско – санитарни надзор у Центру за азил у Тутину и упутио предлог мера.

Заштитик грађана је обављајући послове НПМ у циљу праћење поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила у Републици Србији, обавио посете центрима за азил у Тутину и Сјеници 22. августа 2018. године. О посетама су сачињени извештаји са препорукама који су достављени посећеним центрима и Комесаријату за избеглице и миграције.

Министарство здравља је обавестило НПМ да су урађени пројекти за комплетне реконструкције зграда које су у најлошијем стању у Специјалној болници за психијатријске болести у Ковину. Наведеним реконструкцијама ће се направити и мање собе са мањим бројем постеља, на који начин ће се испоштовали стандарди и поступити по препорукама НПМ. Исто тако, поступајући по препорукама НПМ, лица која користе инвалидска колица или нека друга помагала, премештена су на ново одељење које се налази у приземљу чиме им је омогућен свакодневни боравак ван зграде.

Министарство здравља и Болница су обавестили Заштитника грађана да се поступа по препоруци НПМ да сви пацијенти потписују писану сагласност за примену медицинске мере, као и да поступајући лекар пружа пацијенту и његовом законском заступнику све потребне информације о лечењу. Након посете НПМ одржан је стручни колегијум лекара у коме је наложено да се избегавају дугорочне фиксације.

НПМ је ради праћења поступања по раније упућеним препорукама посетио Специјалну болницу за психијатријске болести у Ковину у јуну 2018. године. Након посете, Болници и Министарству здравља је упућен Извештај о посети са још 10 препорука за унапређење поступања према пацијентима.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети ОЗ Нови Пазар из 2017. године, обавио посету Заводу 21. августа 2018. године. Током ове посете утврђено је да је Завод поступио по већини препорука из Извештаја из претходне године, а такође у циљу даљег унапређења поступања према лицима лишеним слободе НПМ је упутио и две нове препоруке.

Поступајући по овим препорукама, Завод је доставио изјашњење НПМ у коме је наведено да ће убудуће сву документацију о евиденцији повреда ново примљених лица лишених слободе и њихове наводе о повредама достављати надлежном јавном тужилашту. Такође, Завод је означио сандуче за подношење захтева за поверљиве разговоре са управником, како би осуђени могли да му се обрате и на овој начин.

Казнено-поправни завод у Београду – Падинској Скели, поступајући по препорукама НПМ, у свом предлогу финансијског плана за 2019. годину предвидео је средства потребна за реконструкцију целокупног полуотвореног павиљона и смештаја на Економији, побољшање вештачког осветљења у Заводу, замену постељине, као и набавку фрижидера. Завод је поступио по препорукама које се односе на побољшање правне заштите и третмана лица лишених слободе, као и већину препорука у вези са њиховом здравственом заштитом.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је Заштитника грађана да ће у складу са препорукама НПМ настојати да унапреди услове смештаја, као и да ће обезбедити средства за побољшање видео надзора у Заводу. Међутим, Управа је обавестила Заштитника грађана да ће информисати Завод о могућности за добијање сагласности Комисије Владе РС за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у вези са запошљавањем довољног броја медицинских техничара у Заводу.

НПМ је Казнено-поправни завод у Београду – Падинској Скели посетио 20. и 21. јуна 2018. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

Поступајући по препорукама НПМ, Управа за извршење кривичних санкција, у складу са развојом система извршења кривичних санкција предузеће мере како би се обезбедио одговарајући објекат за смештај лица лишених слободе, имајући у виду да садашња зграда затвора не испуњава важеће стандарде смештаја. Такође, у циљу обезбеђивања континуираног присуства медицинског особља у Заводу и доступности здравствене заштите, новом систематизацијом радних места биће предвиђено радно место лекара и два медицинска техничара, а поводом поступања по НПМ препорукама Министарство здравља је извршило ванредни инспекцијски надзор. У наредном периоду планирано је и попуњавање радног места правника у Заводу.

Како би се унапредили смештајни услови лица лишених слободе, Завод је дотрајале душеке заменио новим, а од Управе за извршење кривичних санкција тражена су финансијска средства како би се у просторији самице инсталирао видео надзор, док ће Завод финансијским планом планирати средстава у циљу обезбеђивања просторије за посете блиских лица и услова за упражњавањ физико – спортских активности. Ради поштовања права лица лишених слободе, Завод ће убудуће обавештавати чланове породице или друга блиска лица о пријему сваког новог затвореника, а време трајање посете лица лишених слободе биће најкраће 1 час. Услед лошег архитектонског решења зграде, Завод је обавестио НПМ да тренутно није у могућности да осуђенике из групе В и притворенике радно ангажује.

НПМ је Окружни затвор у Ужицу посетио 19. и 20. априла 2018. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.