a

У просторијама Прихватног центра за мигранте у Кикинди су истакнута обавештења да су под видео надзором, а комплетна медицинска документација миграната је пребачена у амбуланту и биће доступна искључиво медицинском особљу, наводи се у обавештењу Комесаријата за избеглице и миграције о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Комесаријат је, у договору са Министарством здравља, проценио да је тренутно ангажовање медицинског особља – радним данима по 3 сата дневно – адекватно потребама миграната и обезбедио средства за решавање проблема отпадних вода, па ће се у спровођење планираних активности кренути након преношења својине над земљиштем.

За потребе заштите миграната ангажоване су две теренске социјалне раднице, које су у Прихватном центру неколико пута недељно и доступне су двадесетчетири сата дневно. Центар за социјални рад општине Кикинда је обавестио НПМ да су са свим малолетним лицима без пратње обављени индивидуални разговори и урађена почетна процена, на основу чега су неки од њих стављени под непосредно старатељство Центра. Послати су и захтеви установама социјалне заштите ради њиховог адекватнијег смештаја, али у овим установама нема довољно смештајних капацитета. Центар за социјални рад је доставио НПМ детаљан извештај о предузетом поводом пријављених случајева насиља у породици и ради пружања заштите жртвама насиља и другим рањивим категоријама миграната, као и о другим активностима теренских радница у Прихватном центру. Из извештаја се такође види да је Центар за социјални рад успоставио редовну комуникацију са Комесаријатом за избеглице и миграције и другим државним органима и да се за теренске раднице организују обуке о раду са мигрантском популацијом. Напоменуто је и да је Центар за социјални рад у више наврата тражио попуну шест упражњених радних места, јер присутан недостатак радника представља велики проблем у извршавању свих предвиђених обавеза.

НПМ је посетио Прихватни центар у Кикинди 21. новембра 2017. године ради праћења поступања по раније упућеним препорукама. О посети је састављен извештај са препорукама за даље унапређење.

Приликом посете тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Окружном затвору у Београду, утврђено је да је Завод наставио са реновирањем смештајних капацитета у складу са најављеном динамиком. Реновирани су блокови за смештај осуђеника из затвореног и полуотвореног одељења, као и блок за смештај притвореница. Од 12 блокова, реконструисано је њих 7, а до краја 2020. године планиране су и адаптације преосталих блокова. НПМ нарочито похваљује што су у реновираним блоковима притвора предвиђене просторије за заједнички боравак. Такође, у Заводу је као добра пракса уочено успостављање пријемног одељења за притворена лица, у коме се након пријема ради мултидисциплинарна процена ризика, стања, карактеристика, склоности и потреба притвореника.

Поступајући по упућеним препорукама НПМ, Окружни затвор ће уз помоћ Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) обезбедити да правила кућног реда буду преведена на језике земаља Блиског истока, имајући у виду структуру станаца лишених слободе у овом Заводу. Такође, Затвор ће остварити контакт са надлежним органима ради прибављања извештаја о узроку смрти лица.

С обзиром да је НПМ утврдио недостатак припадника Службе за обезбеђење, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила НПМ да ће бити попуњена два упражњена радна места у овој Служби и да је затражила сагласност за запошљавање још извршилаца.

У међувремену, поступајући по препоруци НПМ, инспектор Министарства здравља је током фебруара 2018. године обавио надзор над радом затворске здравствене службе.

НПМ је посетио Окружни затвор у Београду 20. децембра 2017. године, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ и Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ). О посети је сачињен Извештај, у ком су упућене нове препоруке за даље унапређење поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у овом Заводу.

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Прихватном центру у Суботици успоставио евиденцију ванредних догађаја, за коју НПМ сматра да је значајна за правилно реаговање на догађаје у центрима за смештај миграната. Такође, у Прихватном центру су отпочети радови на постављању крова над просторијом која ће се користити као трпезарија и за друштвене активности миграната који овде бораве.

Истовремено, Центар за социјални рад града Суботице одговорио је Заштитнику грађана да су до августа 2017. године за рад са малолетним мигрантима у Прихватном центру била ангажована четири теренска радника. Сада су стручни радници присутни у Прихватном центру само по позиву и пријави актера на терену. Како се истиче, заштита малолетних миграната је отежана због недовољних ресурса и повећаног обима посла, у вези чега су се обраћали Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Тим НПМ је посетио Прихватни центар у Суботици, као и граничне прелазе Хоргош и Келебија, 21. и 22. новембра 2017. године, о чему је сачињен Извештај са препорукама надлежним органима за унапређење поступања према мигрантима.

У Полицијској управи Врање задржаним грађанима ће се обавештења о правима уручивати одмах по довођењу, а у евиденцији ће се уписивати и време обавештавања блиске особе грађанина о његовом лишењу слободе, наводи се у обавештењу Полицијске управе о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Поред тога, Полицијска управа је указала полицијским службеницима на правилно рачунање почетка задржавања и успоставила интерну процедуру поступања према задржанима, како би се предупредили проблеми до којих долази када се грађани задржавају у Окружном затвору.

Са друге стране, ПУ Врање је обавестила Министарство унутрашњих послова о потреби изградње просторија за задржавање у њеним организационим јединицама и адаптације постојеће просторије у ПС Сурдулица, али средства нису обезбеђена. Такође, полицијски службеници ове Полицијске управе ће наставити да поступају по инструкцији Министарства да везују све грађане које доводе службеним возилом.

НПМ је 01. августа 2017. године посетио Полицијску станицу Сурдулица, која се налази у саставу Полицијске управе Врање, ради праћења поступања полицијских службеника према задржаним лицима, као и поступања Полицијске управе по препорукама НПМ упућеним након претходне посете. О посети је сачињен Извештај са препорукама.

Полицијска управа Панчево обавестила је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је, поступајући по упућеним препорукама, обавестила Министарство унутрашњих послова о стању просторија за задржавање у њеним организационим јединицама и предложила планирање средстава за адаптацију просторија и унапређење видео надзора. Полицијска управа тренутно има само просторије у полицијској испостави у Панчеву, које су у добром стању, али чињеница да се у саставу Полицијске управе налази седам полицијских станица и неколико полицијских испостава отежава поступање према задржаним грађанима. Такође, Полицијска управа је известила НПМ да ће настојати да обезбеди одговарајући простор за чување привремено одузетих предмета.

Полицијска управа је исправила уочене пропусте и унапредила поступање према задржаним лицима, тако што време почетка задржавања рачуна у складу са законским одредбама и сачињава потврде о уручивању обавештења о њиховим правима. Унапређена је и евиденција о задржаним лицима, евидентирањем времена када је блиска особа задржаног грађанина обавештена о његовом лишењу слободе и евентуалних примедби грађанина на поступање полицијских службеника.

Са друге стране, полицијски службеници ове Полицијске управе ће наставити да присуствују здравственим прегледима доведених и задржаних лица и да везују све грађане које доводе службеним возилом, до измене одговарајућих одредби Упутства министра полиције којима је овакво поступање изричито прописано.

НПМ је 21. јула 2017. године посетио три полицијске испоставе у саставу Полицијске управе Панчево, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ и Европског комитета за спречавање тортуре (ЦПТ). О посетама је сачињен Извештај, у ком је изнето утврђено стање и упућене препоруке за отклањање уочених недостатака и даље унапређење поступања према грађанима.