a

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да су поводом упућене препоруке да се у Центру за азил у Крњачи ангажује додатно обезбеђење предузете мере, односно да ће од 1. маја 2018. године број ангажованих лица бити повећан. Даље, Полицијска управа за град Београд обавестила је Заштитника грађана да не постоје довољни капацитети да се обезбеди стално присуство униформисаних полицијских службеника у Центру. 

НПМ је посетио Центар за азил у Крњачи 18. децембра 2017. године и Центру, Министарству унутрашњих послова и Полицијској управи за град Београд доставио Извештај о посети са препоруком.

Завод за смештај одраслих „Мале Пчелице“ је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да су, поступајући по упућеним препорукама, а ради избегавања непотребних фиксација, на кревете корисника за које постоји ризик да ће пасти постављене заштитне ограде и да се ради на усаглашавању начина примене фиксације са важећим прописима и стандардима. У одговору Завода се наводи и да је од посете НПМ смањен број фиксираних корисника, као и да су центри за социјални рад више пута обавештени о потреби за измештањем корисника који су често фиксирани, али да су одговори да је смештај у овој установи најадекватнији.

Такође, НПМ је обавештен да ће се поступити по препоруци да се у случајевима смрти корисника по правилу захтева обдукција, као и да ће Завод наставити да улаже средства у опремање просторија намењеним корисницима.

НПМ је посетио Завод „Мале Пчелице“ 8. децембра 2017. године и Заводу је доставио Извештај о посети са препорукама.

У просторијама Прихватног центра за мигранте у Кикинди су истакнута обавештења да су под видео надзором, а комплетна медицинска документација миграната је пребачена у амбуланту и биће доступна искључиво медицинском особљу, наводи се у обавештењу Комесаријата за избеглице и миграције о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Комесаријат је, у договору са Министарством здравља, проценио да је тренутно ангажовање медицинског особља – радним данима по 3 сата дневно – адекватно потребама миграната и обезбедио средства за решавање проблема отпадних вода, па ће се у спровођење планираних активности кренути након преношења својине над земљиштем.

За потребе заштите миграната ангажоване су две теренске социјалне раднице, које су у Прихватном центру неколико пута недељно и доступне су двадесетчетири сата дневно. Центар за социјални рад општине Кикинда је обавестио НПМ да су са свим малолетним лицима без пратње обављени индивидуални разговори и урађена почетна процена, на основу чега су неки од њих стављени под непосредно старатељство Центра. Послати су и захтеви установама социјалне заштите ради њиховог адекватнијег смештаја, али у овим установама нема довољно смештајних капацитета. Центар за социјални рад је доставио НПМ детаљан извештај о предузетом поводом пријављених случајева насиља у породици и ради пружања заштите жртвама насиља и другим рањивим категоријама миграната, као и о другим активностима теренских радница у Прихватном центру. Из извештаја се такође види да је Центар за социјални рад успоставио редовну комуникацију са Комесаријатом за избеглице и миграције и другим државним органима и да се за теренске раднице организују обуке о раду са мигрантском популацијом. Напоменуто је и да је Центар за социјални рад у више наврата тражио попуну шест упражњених радних места, јер присутан недостатак радника представља велики проблем у извршавању свих предвиђених обавеза.

НПМ је посетио Прихватни центар у Кикинди 21. новембра 2017. године ради праћења поступања по раније упућеним препорукама. О посети је састављен извештај са препорукама за даље унапређење.

Приликом посете тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Окружном затвору у Београду, утврђено је да је Завод наставио са реновирањем смештајних капацитета у складу са најављеном динамиком. Реновирани су блокови за смештај осуђеника из затвореног и полуотвореног одељења, као и блок за смештај притвореница. Од 12 блокова, реконструисано је њих 7, а до краја 2020. године планиране су и адаптације преосталих блокова. НПМ нарочито похваљује што су у реновираним блоковима притвора предвиђене просторије за заједнички боравак. Такође, у Заводу је као добра пракса уочено успостављање пријемног одељења за притворена лица, у коме се након пријема ради мултидисциплинарна процена ризика, стања, карактеристика, склоности и потреба притвореника.

Поступајући по упућеним препорукама НПМ, Окружни затвор ће уз помоћ Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) обезбедити да правила кућног реда буду преведена на језике земаља Блиског истока, имајући у виду структуру станаца лишених слободе у овом Заводу. Такође, Затвор ће остварити контакт са надлежним органима ради прибављања извештаја о узроку смрти лица.

С обзиром да је НПМ утврдио недостатак припадника Службе за обезбеђење, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила НПМ да ће бити попуњена два упражњена радна места у овој Служби и да је затражила сагласност за запошљавање још извршилаца.

У међувремену, поступајући по препоруци НПМ, инспектор Министарства здравља је током фебруара 2018. године обавио надзор над радом затворске здравствене службе.

НПМ је посетио Окружни затвор у Београду 20. децембра 2017. године, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ и Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ). О посети је сачињен Извештај, у ком су упућене нове препоруке за даље унапређење поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у овом Заводу.

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Прихватном центру у Суботици успоставио евиденцију ванредних догађаја, за коју НПМ сматра да је значајна за правилно реаговање на догађаје у центрима за смештај миграната. Такође, у Прихватном центру су отпочети радови на постављању крова над просторијом која ће се користити као трпезарија и за друштвене активности миграната који овде бораве.

Истовремено, Центар за социјални рад града Суботице одговорио је Заштитнику грађана да су до августа 2017. године за рад са малолетним мигрантима у Прихватном центру била ангажована четири теренска радника. Сада су стручни радници присутни у Прихватном центру само по позиву и пријави актера на терену. Како се истиче, заштита малолетних миграната је отежана због недовољних ресурса и повећаног обима посла, у вези чега су се обраћали Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Тим НПМ је посетио Прихватни центар у Суботици, као и граничне прелазе Хоргош и Келебија, 21. и 22. новембра 2017. године, о чему је сачињен Извештај са препорукама надлежним органима за унапређење поступања према мигрантима.