a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 22. новембра по трећи пут посетио Прихватни центар за мигранте у Сомбору. Иако се радило о ненајављеној посети, Центар је затечен у добром стању и тим НПМ је констатовао да је већина радова најављених приликом претходне посете окончана, као и да је у плану изградња још садржаја. Такође, утврђено је и да је поступљено по свим препорукама које је НПМ раније упућивао Комесаријату за избеглице и миграције.

Извештај о посети је послат Прихватном центру, Комесаријату, Центру за социјални рад Сомбор и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је, поступајући по препоруци из Извештаја о посети Прихватном центру за мигранте у Бујановцу, у овом Центру истакнуто обавештење о могућности и процедури притуживања на рад лица ангажованих у Центру.

Још приликом посете Прихватном центру у Шиду, која је обављена у децембру 2016. године, НПМ је утврдио да је потребно да Комесаријат за избеглице и миграције предузме мере у циљу превенције било каквог неадекватног поступања службеника према мигрантима, па је препоручио да се успостави ефикасан механизам притуживања на њихов рад и да се у свим центрима за смештај миграната истакну обавештења о томе. Како се наводи у обавештењу које је НПМ примио од Комесаријата, у Прихватном центру у Бујановцу обавештење је и раније било истицано, али су га мигранти уклањали, па су сада предузете мере да се оно постави тако да се не може једноставно склонити.

НПМ је посетио Прихватни центар у Бујановцу у августу и октобру ове године, о чему су сачињени извештаји. Друга посета је обављена у оквиру ''Дана омбудсмана'', који су 16. и 17. октобра одржани у Бујановцу и Нишу.

Поступајући по препоруци Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције је навео да ће обавештење о притуживању миграната на рад службених лица у Прихватном центру Прешево бити укоричено и истакнути на видном месту. У циљу унапређења и уједначеног поступања према мигрнатима у прихватним центрима, од почетка септембра 2017. године и у Прихватном центру у Прешеву, периодично се организују састанци службених лица и представника миграната, на којима се мигранти обавештавају о својим правима. Такође, питање водоснабдевања је решено, тако да сви мигранти имају приступ топлој води у Центру.

НПМ је 3. августа посетио Прихватни центар у Прешеву, о чему је сачињен Извештај са препоруком за отклањање уочених недостатака у раду и унапређења положаја миграната. 

Окружни затвор у Врању је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да су, поступајући по упућеним препорукама, одређене просторије у које ће се смештати лица која су задржана од стране полиције, како би била одвојена од притворених и осуђених, као и да ће до проширења смештајних капацитета предузимати мере да сваком лицу лишеном слободе буде доступно онолико животног простора колико је превиђено савременим стандардима. Истовремено, олакшан је приступ тоалету особама са инвалидитетом и оним које се отежано крећу, у току су радови на адаптацији тоалета и обезбеђени су потпуно нови душеци за спавање, произведени у Казнено-поправном заводу у Нишу. Такође, замењени су дотрајали кухињски елементи и набављена нова опрема за кухињу, а у јеловник се уноси свеже воће и поврће.

Лица лишена слободе која не разумеју српски језик се на језику који разумеју упознају са својим правима и обавезама током боравка у Заводу. Поступајући по препорукама, унапређени су пружање правне помоћи током дисциплинског поступка, поступање по захтевима лица лишених слободе и евидентирање употребе средстава принуде. Интензивиран је групни васпитни рад и свим затвореницима ће се понудити већи број обука и курсева и културно-уметничких активности, а омогућено им је и коришћење теретане. У складу са препоруком, опремљена је једна просторија за посете блиских лица.

Након посете тима НПМ, Окружни затвор је набавио недостајућу опрему за амбуланту и добио решење Министарства здравља о испуњености услова за обављање одређених послова здравствене делатности из опште медицине. Лицима лишеним слободе су обезбеђене и услуге неуропсихијатра. Исправљајући уочене недостатке, уведена је посебна евиденција о повредама и обезбеђено да терапију лицима лишеним слободе не дели немедицинско особље, као и да се прегледи лица по правилу обављају само у присуству здравствених радника. Такође, унапређено је вођење евиденције о смртним случајевима, а заводски лекар подноси управнику периодичне извештаје о здравственом стању лица лишених слободе и стању хигијене у Заводу, са препорукама за побољшање.

Управа за извршење кривичних санкција је обавестила НПМ да у овом тренутку не постоји законски основ за измену акта о систематизацији и повећање броја стално запослених, али да су поднети захтеви за већи број запослених на одређено време. Истовремено, унапређен је видео надзор у Заводу, предузете су мере да се припадницима Службе за обезбеђење у наредном периоду обезбеди униформа и запослени којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем су упућени на здравствену контролу, коју дуже време нису имали.

НПМ је Окружни затвор у Врању посетио 02. августа 2017. године. О посети је сачињен Извештај са 43 препорука мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

Поступајући по препорукама Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ), полицијски службеници полицијских станица Савски венац и Стари град, обавештавају сва задржана лица о  њиховим правима у складу са Упутством о поступању према доведеним и задржаним лицима и сачињавају записник о задржавању. Записник по престанку задржавања потписује задржано лице или се уноси констатација да је лице одбило да потпише записник, а време задржавања лица рачуна се од момента када је лице лишено слободе, а не од тренутка доношења решења о задржавању.

Такође, сходно препорукама НПМ-а, након употребе средстава принуде сва задржана лица воде се на лекарски преглед, а полицијски службеници присуствују здравственим прегледима само на захтев лекара, о чему сачињавају службену белешку. У циљу заштите посебно осетљивих података из медицинске документације, у предметима задржаних лице више се не улажу извештаји и мишљења лекара о њиховом здравственом стању. Ради што правилније оцене правилности и оправданости употребе средстава принуде, од задржаних лица ће се убудуће узимати писане изјаве о поступању полиције приликом примене ових средстава.

У складу са препорукама НПМ-а, у Полицијској станици Стари град одређена је канцеларија за чување предмета извршења кривичних дела, као и специјална каса за чување предмета веће вредности.

У јулу 2017. године НПМ је посетио полицијске станице Стари град и Савски венац у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја НПМ о посети Полицијској управи за Град Београд и Извештаја Влади РС о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Србији. Након посете сачињен је Извештај са препорукама за даље унапређење положаја лица лишених слободе.