a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је службено возило Центру за азил у Бањи Ковиљачи (у даљем тексту Центар), а у циљу адекватне и континуиране бриге о потребама странаца у Центру уведена су ноћна дежурстава и целодневно присуство службених лица радним данима и викендом. Такође, Центар за социјални рад у Лозници у складу са својим надлежностима обавља послове који се тичу старатељске заштите малолетних странаца без пратње.

НПМ посетио је Центар за азил у Бањи Ковиљачи марта 2017. године у циљу праћење спровођења препорука из Извештаја о посети Центру из 2015. године. Након посете надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака. 

Од почетка године Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је у два наврата посетио Прихватни центар у Шиду, 13. марта и 16. маја, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама. Приликом друге посете су проверени наводи три мигранта о тортури од стране органа суседних држава из којих су враћени у Србију.

Извештавајући о мерама предузетим у циљу поступања по препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Заштитника грађана да се, на дан састављања извештаја, у Прихватном центру у Шиду налазило 188 миграната, што представља знатно смањење у односу на претходне посете НПМ овом Центру, када је овде било 638, односно 220 миграната.

Смањењем бројa миграната створили су се услови да се у Центру обезбеди довољна количина топле воде за мигранте који су овде остали, а то су претежно породице са децом и малолетници без пратње. Поступајући по осталим препорукама НПМ, обезбеђена је посебна просторија у којој мигранти могу обављати поверљиве разговоре са социјалним радницима и психолозима и запослени у Центру су почели да на дневном нивоу извештавају о ванредним догађајима и мерама које су предузете поводом њих, а од како је Центар растерећен нису се догађали инциденти. Са друге стране, проблем непостојања видео надзора је остао отворен до обезбеђивања средстава од донатора.

НПМ је након тога добио информације да су из Прихватног центра у Шиду расељени сви мигранти и да је он привремено затворен.

О овим посетама НПМ Прихватном центру су састављени Извештаји.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, полицијски службеници Полицијске станице у Вршцу о чињеници или сумњи да се ради о малолетном мигранту без пратње одмах обавештавају Центар за социјални рад града Вршца, како би Центар таквом малолетнику могао да пружи заштиту. Такође, полицијски службеници свим задржаним лицима уручују писано обавештење о њиховим правима.

Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да ће се средствима града Вршца обезбедити просторија за задржавање лица, као и да није у могућности да овој Полицијској станици обезбеди опрему за издавање потврда о израженим намерама за тражње азила у Републици Србији.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 15. децембра 2016. године посетио Полицијску станицу у Вршцу и Регионални центар граничне полиције према Румунији – север, о чему је сачињен Извештај са препорукама за унапређење њиховог рада.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Специјална болница за психијатријске болести (СБПБ) „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу предузела је низ мера у циљу имплементације упућених препорука, а у складу са својим финансијским и кадровским могућностима. У циљу повећања потребног броја запослених, у радни однос на неодређено време примљен је један доктор и два медицинска техничара, а у наредном периоду у плану су нова запошљавања медицинског особља. У складу са планом јавних набавки за 2017. године опредељена су средстава за даља реновирања и адаптације појединих одељења унутар Болнице.

У складу са препорукама НПМ, приликом задржавања пацијената на болничком лечењу, Болница се придржава законске регулативе, а меру физичког спутавања (фиксација) такође примењују у складу са  позитивним прописима и важећим стандардима. У циљу подизања квалитета пружања рехабилитацијских услуга и неге, за сваког пацијента се израђују индивидуализовани планови лечења који обухватају велики број рехабилитацијских и терапијских активности. 

НПМ је посетио Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу 15. децембра 2016. године, у циљу праћења поступања по препорукама које је Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упутио Републици Србији 2015. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за даље унапређење стања.

Окружни затвор у Панчеву је предузео низ мера за унапређење документовања повреда лица лишених слободе која се налазе у овом Заводу. Поступајући по препорукама НПМ, лекар у здравственој документацији детаљно описује повреде које су настале као последица примене мера принуде и подноси управнику Завода периодичне извештаје о здравственом стању лица лишених слободе, а уведен је и посебан регистар повреда. Такође, сва осуђена лица пролазе лекарски преглед приликом пријема у Завод по повратку са привременог одсуства.

Поред наведеног, припадници Службе за обезбеђење су обучени за пружање прве помоћи и примену мера оживљавања, у програме поступања према осуђеним лицима је уведен програм контроле агресивног понашања и свим притвореним лицима се издају потврде о предаји писмених пошиљки службеним лицима Завода. Такође, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила Заштитника грађана да ће у мају 2017. године бити расписан тендер за набавку нових униформи за припаднике Службе за обезбеђење, које нису добијали још од 2012. године.

НПМ је посетио Окружни затвор у Панчеву 21. фебруара 2017. године, у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене након посете овом Заводу обављене 2013. године, као и по препорукама које је Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упутио Републици Србији 2015. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за даље унапређење стања.